Työllistämistoiminta

Vinnare

Työllistämistoiminta vastaa kaupungin työllisyydenhoidosta ja sen koordinoinnista ja kehittämisestä. Työllistämistoiminnan tavoitteena on tarjota laadukkaita ja moniammatillisia palveluja kaikenikäisille harjavaltalaisille työttömille työnhakijoille työttömyyden ja siitä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Työllistämistoiminta tekee tiivistä yhteistyötä mm. työ- ja elinkeinopalvelujen, sosiaali- ja terveyspalvelujen, Kelan sekä kaupungin eri hallintokuntien kanssa.

Työllistämistoiminnan keskus sijaitsee Vinnaressa, jossa on asianmukaiset tilat työpajatoimintaan ja yksilölliseen asiakastyöhön. Henkilökunta on koulutettua ja osaavaa. Työllistämistoiminnan muodot ovat kuntouttava työtoiminta, työkokeilu ja palkkatukityö. Työllistämistoiminta kuuluu myös Satakunnan työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun (TYP), jonka tavoitteena on parantaa asiakkaan työllistymisedellytyksiä monialaisella ammattiosaamisella. Työllistämistoiminta on osa aikuissosiaalityötä.

Palveluiden järjestämiseen liittyvät keskeiset lait ovat nuorisolaki, sosiaalihuoltolaki, laki kuntouttavasta työtoiminnasta, työttömyysturvalaki, laki julkisista työvoima- ja yrityspalveluista, terveydenhuoltolaki ja laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Lisäksi toimintaa ohjaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämä sähköinen kuntouttavan työtoiminnan käsikirja sekä nuorten työpajatoiminnan osalta opetus- ja kulttuuriministeriön kustantaman ja aluehallintoviraston myöntämän kohdennetun yleisavustuksen kriteerit nuorten työpajatoiminnan järjestämisestä.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta perustuu pitkään työttömänä olleen henkilön tai nuorisotyöttömän aktivointisuunnitelmaan työllistymis- ja kouluttautumisedellytysten sekä elämänhallinnan parantamiseksi. Aktivointisuunnitelma laaditaan yhteistyössä asiakkaan, TE-toimiston ja kaupungin työllistämistoiminnan kanssa. Kuntouttava työtoiminta on kaupungin järjestämää toimintaa, eikä siinä synny työ- tai virkasuhdetta henkilön ja toimintaa järjestävän tai toteuttavan tahon välille. Kuntouttavassa työtoiminnassa voi olla 1-4 päivänä viikossa vähintään 4 tuntia kerrallaan.

Kuntouttavaa työtoimintaa voidaan järjestää ryhmäpalveluna, työpajalla/nuorten työpajalla sekä ns. seinättömänä pajatoimintana, jolloin kuntouttavan työtoiminnan asiakas on sijoitettuna kaupungin eri yksiköihin, terveydenhuollon kuntayhtymälle, seurakunnalle tai yhdistykselle.

Kuntouttava työtoiminta

 • Tavoitteena työllistymisen edistäminen ja elämänhallinnan parantaminen
 • Järjestetään maanantaista perjantaihin, erilaisia tehtäviä työpajalla ja sen ulkopuolella
 • Ei saa korvata palkkatyötä, kuntouttava työtoiminta ei ole työsuhde vaan sosiaalipalvelu

Nuoret

 • Nuorisotakuun piiriin kuuluvat alle 25-vuotiaat vailla työ- ja opiskelupaikkaa olevat sekä  alle 30-vuotiaat vastavalmistuneet työttömät harjavaltalaiset nuoret
 • Tavoitteena työllistyminen tai koulutuspolun luominen jokaisen henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

Pitkäaikaistyöttömät

 • alle 63-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät harjavaltalaiset
 • Tavoitteena eteneminen työelämäpolulla ammattiohjaajien tuella

Kuulumme Valtakunnalliseen Työpajayhdistykseen (TPY).

Nuorten työpaja

Kuntouttava työtoiminta nuorten pajalla perustuu nuoren työtä tai opiskelupaikkaa vailla olevan henkilön aktivointisuunnitelmaan työllistymis- ja kouluttautumisedellytysten sekä elämänhallinnan parantamiseksi. Aktivointisuunnitelma laaditaan yhteistyössä asiakkaan, TE-toimiston ja kaupungin työllistämistoiminnan kanssa. Kuntouttava työtoiminta on kaupungin järjestämää toimintaa, eikä siinä synny työ- tai virkasuhdetta henkilön ja toimintaa järjestävän tai toteuttavan tahon välille. Kuntouttavassa työtoiminnassa voi olla 1-4 päivänä viikossa vähintään 4 tuntia kerrallaan.

Kuntouttavaa työtoimintaa voidaan järjestää ryhmäpalveluna, nuorten työpajalla sekä ns. seinättömänä pajatoimintana, jolloin kuntouttavan työtoiminnan asiakas on sijoitettuna kaupungin eri yksiköihin, terveydenhuollon kuntayhtymälle, seurakunnalle tai yhdistykselle.

Nuorten työpajalla tarjolla

 • metalli- ja puuverstas
 • tekstiilityö/myymälä
 • ruokahuolto ja siivous
 • ulkotyöt: haravointi, nurmikon leikkaus, lumen luonti, green care-toiminta
 • pieniä avustavia tehtäviä kaupungin muissa yksiköissä tarpeen mukaan

Nuoret

 • Nuorisotakuun piiriin kuuluvat alle 25-vuotiaat vailla työ- ja opiskelupaikkaa olevat sekä vastavalmistuneet alle 30-vuotiaat harjavaltalaiset työttömät nuoret
 • Tavoitteena työllistyminen tai koulutuspolun luominen jokaisen henkilökohtaisen suunnitelman mukaan
 • Ei korvaa palkkatyötä, kuntouttava työtoiminta ei ole työsuhde vaan sosiaalipalvelu

Kuulumme Valtakunnalliseen Työpajayhdistykseen (TPY). Linkki: https://www.tpy.fi/
Opetus- ja kulttuuriministeriö: http://minedu.fi/tyopajat-ja-etsiva-nuorisotyo

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP)

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) on TE-toimiston, kunnan ja Kelan yhteinen toimintamalli, joka palvelee pidempään työttömänä olleita työnhakijoita. Monialainen yhteispalvelu tarjoaa työnhakijalle eri viranomaisten palveluja yhden luukun periaatteella. Palvelu on tarjolla jokaisen TE-toimiston alueella ja kaikissa Manner-Suomen kunnissa. Monialaisessa yhteispalvelussa selvitetään, mitä palveluja asiakas tarvitsee työllistymisen edistämiseksi ja asiakkaalle laaditaan monialainen työllistymissuunnitelma. Suunnitelma voi sisältää julkisia työvoimapalveluja, sosiaali- ja terveyspalveluja sekä kuntoutuspalveluja. TE-toimisto, kunta tai Kela voi ohjata työttömän työnhakijan yhteispalvelun asiakkaaksi. Lähde: Te-palvelut

Satakunnan yhteispalvelun Harjavallan toimipisteessä asiakkaiden työntekijätiimi koostuu työvoima-asiantuntijasta, työllistämistoiminnan yksikön edustajasta (työllistämistoiminnan päällikkö/psykiatrinen sairaanhoitaja/sosiaaliohjaaja), aikuissosiaalityöntekijästä, terveydenhoitajasta ja Kelan kuntoutusasioiden asiantuntijasta. Asiakkaiden tiedot kirjataan TYPPI-järjestelmään, johon koko tiimillä on käyttöoikeus. Yhteispalvelua säädellään lailla ja siitä on tehty erillinen sopimus kaupungin kanssa.

Lue lisää Satakunnan monialaisesta yhteispalvelusta

Yhteystiedot

os. Annalankatu 8, 29200 Harjavalta  (Vinnarin vanha koulu)
sähköposti: etunimi.sukunimi@harjavalta.fi
Facebook: Vinnaren työpaja

Ajo-ohje Vinnareen

Aja keskustasta sillan yli ja jatka kunnes näet oikealla kyltin Vinnari. Käänny kyltin kohdalta oikealle Annalankadulle. Annalankadulta käänny oikealle Tuomolankadulle, mistä pääsee pysäköintipaikalle. (ensimmäinen poikkikatu vasemmalle).

NimiPuhelinNimikeYksikkö
Wihlman Sari044 432 5448ohjaajaVinnare
Jortikka Auli044 432 5239työpajaohjaaja, nuorten työpajaVinnare
Vesalainen Amalia044 432 5238ohjaajaVinnare
Knihti Mikko044 432 5237työvalmentaja, nuorten työpajaVinnare