Rakentamisen luvat

Rakennuksen rakentamiseen ja muuhun rakennustoimenpiteeseen tarvitaan lupa tai ilmoitus. Luvan tai ilmoituksen tarve riippuu rakentamisen laajuudesta ja rakennuspaikan sijainnista. Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuudesta säädetään mm. maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa sekä Harjavallan kaupungin rakennusjärjestyksessä.

Lupaa haetaan sähköisesti

Rakentamiseen liittyviä lupia, joita haetaan Lupapisteen kautta ovat:

  • Rakennuslupa
  • Toimenpidelupa
  • Toimenpideilmoitus
  • Maalampöjärjestelmän rakentaminen (toimenpidelupa)
  • Purkamislupa
  • Purkamisilmoitus
  • Maisematyölupa
  • Suunnittelutarveratkaisu
  • Poikkeamislupa

Rakentamiseen liittyvät luvat, joita haetaan lomakkeella

Muut lomakkeet

 

Rakennuslupaa haettaessa tarvittavat asiakirjat liitetäään Lupapisteeseen PDF tiedostoina.

1. Piirustukset (pääpiirustukset)
2. Rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeustodistukset (viran puolesta)
3. Kartta-aineisto (viran puolesta)
4. Selvitys naapureille ilmoittamisesta
5. Pohjatutkimus ja perustamistapalausunto (tarvittaessa)
6. Energiatodistus ja -selvitys (tarvittaessa)