Vanhusneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien vanhusten ja vanhusjärjestöjen, omaishoitajien ja muiden vanhuksia edustavien järjestöjen yhteistyöelin.

Vanhusneuvoston toiminta perustuu kuntalain 27 §:n ja laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 11 §:n määrittelyyn.

Vanhusneuvosto osallistuu alueellaan vanhusväestön elinoloja koskevaan päätösten valmisteluun ja palvelujen kehittämiseen sekä seurantaan.

Vanhusneuvosto osallistuu myös palvelujen laadun ja riittävyyden arviointiin sekä ikääntyneen väestön hyvinvointia koskevien suunnitelmien valmisteluun.

Jäsenen tehtävät

Vanhusneuvosto koostuu yhteensä seitsemästä (7) jäsenestä. Jäsenet koostuvat neljästä eläkeläisjärjestön edustajasta, omaishoitajien edustajasta, kolmannen sektorin ikäihmisiä edustavan järjestön edustajasta ja kaupungin edustajasta. Lisäksi jokaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Vanhusneuvoston jäsen edustaa Harjavallan kaupungin senioriväestöä neuvostossa, ei vain edustamaansa järjestöä. Vanhusneuvosto voi kutsua kokoukseen asiantuntijoita tarpeen mukaan.

Vanhusneuvoston tehtävänä on:

  • edistää ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien palvelujen suunnitteluun valmisteluun ja seurantaa
  • edistää viranomaisten, ikääntyneen väestön ja eläkejärjestöjen yhteistoimintaa kunnassa
  • tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja asioista, joilla on vaikutusta ikääntyneen väestön elinoloihin ja iäkkäiden henkilöiden palveluihin
  • osallistua ikääntyneiden terveyttä, hyvinvointia sekä itsenäistä suoriutumista edistävien palvelujen suunnitteluun sekä seurata ja arvioida näiden palvelujen toteutumista alueellaan
  • laatia toimintasuunnitelma ja toimintakertomus
  • huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta
  • vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat ja vastaavat soveltuvat myös niiden henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua, toimia ja suunnistautua on iän, vamman taikka sairauden vuoksi rajoittunut.

Tehtävänsä toteuttamiseksi vanhusneuvosto osallistuu osaltaan Harjavallan vanhustyön strategian ja toimintaohjelman valmisteluun ja toimeenpanoon sekä sen seurantaan ja toteuttamiseen yhdessä kaupungin toimialojen, toimijoiden ja työryhmien kanssa.

Kokoonpano ja yhteystiedot

Vanhusneuvoston kokoonpano ja yhteystiedot 2017-2021

Puheenjohtaja, Liisa Luomanen
Harjavallan Kansalliset Seniorit ry
p. 050 371 3837
s-posti: lluomanen(at)gmail.com

Varapuheenjohtaja, Toivo Päivärinta
Harjavallan Kansalliset Seniorit ry
p. 02 674 1073
s-posti: toivo.paivarinta(at)gmail.com

Sihteeri, Katri Naski
Harjavallan kaupunki
p. 044 432 5243
s-posti: katri.naski(at)harjavalta.fi