Aamu- ja iltapäivätoiminta

Yleistä tietoa aamu- ja iltapäivätoiminnasta

Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa, jota kunta voi järjestää tai hankkia. Harjavallassa aamu- ja iltapäivätoiminta on kunnan järjestämää toimintaa, jota tarjotaan kunnassa toimivien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä  oppilaille, jotka ovat erityisessä tuessa.(POL 48 §)

Toimintaa järjestetään arkipäivisin klo 6.30 -16.15. Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvilla lapsilla ei ole oikeutta koulukuljetusetuuteen. Opetushallitus päättää aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä antamalla toimintaa varten kansalliset perusteet. Aamu- ja iltapäivätoimintaa tulee toteuttaa näiden perusteiden mukaisesti. Aamu- ja iltapäivätoimintaa tulee tarjota 570 tuntia koulun työvuoden aikana kullekin toimintaan osallistuvalle lapselle.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen yhteiskunnallisena lähtökohtana on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle ennen ja jälkeen koulupäivän. Toiminnan tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä, luoda perustaa hyville vapaa-ajanviettotavoille ja auttaa perheitä kasvatustehtävän toteuttamisessa. Lisäksi toiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskitekijöitä, jotka liittyvät lapsen valvomattomaan ajankäyttöön ja yksinoloon. Toiminnalla pyritään myös edistämään yhteiskunnallista tasa-arvoa ja ehkäisemään syrjäytymistä.

Aamu- ja iltapäivätoiminta tulee rakentaa jatkumona varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kasvatustehtävälle, ja sen lähtökohtana on perusopetuksen yleiset kasvatustavoitteet. Toiminnalla on myös oma erityisluonteensa, jossa painottuu laadukas vapaa-ajan toiminta. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa painotetaan lapsen omia kokemuksia. Toiminnan suunnittelun lähtökohtana ovat yksilölliset ja yhteisölliset sekä sosiaaliseen kasvuun liittyvät näkökohdat. Tavoitteena on tarjota lapselle hänen tarpeensa huomioonottavaa, monipuolista ja virkistävää toimintaa sekä antaa mahdollisuuksia lepoon, läksyjen tekoon ja itsekseen oloon. Koulupäivän aikana tapahtuneet asiat tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa toiminnassa huomioon.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestävän kunnan on laadittava vuosittainen toimintasuunnitelma, josta käy ilmi miten kansallisia perusteita sovelletaan paikallisissa olosuhteissa ja miten aamu- ja iltapäivätoimintaa suunnataan, ohjataan ja kehitetään.

Asiakkaiden suhtautumista iltapäivätoimintaan arvioidaan säännöllisesti. Asiakkaita ovat iltapäivätoimintaan osallistuvat lapset ja heidän vanhempansa, joilla on oikeus hyvään palveluun. Tärkeitä sidosryhmiä ovat kouluyksiköiden opettajat ja muu henkilökunta.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarvetta selvitetään vuosittaisilla kyselyillä samalla kun kartoitetaan vanhempien tyytyväisyyttä aamu- ja iltapäivätoimintaan. Asiakastyytyväisyyskyselyä kehitetään vuosittain vastaamaan toiminnan sisällöllisiä muutoksia.

Toimintaan hakeminen ja toiminnasta perittävä maksu

Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan täyttämällä lomake Wilmassa. Lomakkeet löytyvät Wilman täysversiosta välilehdeltä ”Hakemukset ja päätökset”. Seuraavan lukuvuoden toimintaan ilmoittautuminen tapahtuu kevään aikana, mutta toimintaan voi ilmoittautua tarpeen tullen lukuvuoden aikana. Päätös iltapäivätoimintaan hyväksymisestä tulee sähköisesti Wilmaan, samalle välilehdelle.

Aamu- ja iltapäivätoiminnasta huoltajilta perittävät maksut ovat seuraavat (8.8.2015 alkaen):

Tuntimäärä / pvä, maksu / kk

  • aamu tai iltapäivätoiminta (enintään 3 tuntia/pvä) 60 €
  • iltapäivätoiminta (4 tuntia/pvä) 80 €
  • aamu- ja iltapäivätoiminta 100 €

Mikäli lapsi osallistuu toimintaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet kuukausimaksusta.
Maksu on lukukausikohtainen, mutta mikäli käyttö on enemmän kuin alun perin sovittu 3 tuntia/päivä, peritään korkeampi maksu.