Viemäriverkoston ulkopuoliset alueet

Kiinteistöjen, jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai ranta-alueella (alue, joka ulottuu 100 m päähän vesistöstä), on tullut saattaa jätevesienkäsittelyjärjestelmä lain edellyttämälle tasolle 31.10.2019 mennessä.

Mikäli kiinteistön jätevesijärjestelmä ei vielä ole lain edellyttämällä tasolla, tulee jätevesijärjestelmä saneerata viipymättä. Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saneeraushanke aloitetaan ottamalla yhteyttä LVI-suunnittelijaan, joka mm. maastokäynnin ja -mittausten perusteella esittää juuri kyseiselle kiinteistölle parhaat käsittelyvaihtoehdot. Suunnittelija yleensä hoitaa myös toimenpiteelle tarvittavan luvan hakemisen kunnan rakennusviranomaiselta ja varmistaa jätevesien käsittelyä koskevat kuntakohtaiset määräykset.

Kun lupa on saatu ja jätevesien käsittelyjärjestelmä rakennettu, on muistettava huolehtia sen asianmukaisesta käytöstä ja säännöllisestä huollosta. Käytä vain ammattilaisia hankkeen suunnittelijana ja urakoitsijana! Kiinteistön omistaja on vastuussa tekemistään ja teettämistään töistä.

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen (YSL 156 d §)

Kunnan toimivaltainen viranomainen voi hakemuksesta myöntää luvan poiketa perustason puhdistusvaatimuksista ympäristönsuojelulain 156 a §:ssä tarkoitetulla alueella enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan.

Poikkeamisen myöntämisen edellytyksenä on, että ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on kiinteistön käyttö huomioon ottaen pidettävä huomattavan vähäisenä verrattuna käsittelemättömän jäteveden aiheuttamaan kuormitukseen tai käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden kustannusten ja teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. Arvioitaessa toimien kohtuuttomuutta kiinteistön haltijan kannalta otetaan huomioon:
1) kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella
2) kiinteistön haltijan tai kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä tai muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät
3) kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus tai muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste.

Hakemuksen käsittelystä peritään Harjavallan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Viemäriverkoston piirissä olevat kiinteistöt

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevan kiinteistön on vesihuoltolain mukaan liityttävä vesi- ja viemäriverkostoon. Kiinteistöllä on kuitenkin mahdollisuus hakea vapautusta liittämisvelvollisuudesta ympäristönsuojeluviranomaiselta.