Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen, tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoidontuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.

Omaishoitajalla tarkoitetaan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen. Uuden omaishoitolain mukaan kunta ei voi enää tehdä omaishoitosopimusta niin sanotun vierashoitajan kanssa. Jos kunta myöntää hoidettavalle omaishoidontukea kunta ja omaishoitaja tekevät toimeksiantosopimuksen, jonka liitteenä on oltava hoito- ja palvelusopimus.

Omaishoitolain mukaan sitovaa hoitotyötä tekevällä hoitajalla on oikeus pitää vapaata enintään kolme vuorokautta kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Lain mukaan sitovaa hoitotyötä tekevien lakisääteiset vapaat 3vrk/kk, eivät vähennä hoitopalkkion määrää. Lisäksi alle vuorokauden pituiset virkistysvapaat eivät vähennä sitovaa hoitotyötä tekevien eivätkä muidenkaan omaishoitajien hoitopalkkion määrää.

Tuen myöntäminen

Omaishoidontuen piiriin otetaan ensisijaisesti eniten hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevat henkilöt, jotka kotona selviytyäkseen tarvitsevat ympärivuorokautista huolenpitoa. Omaishoitajan on kyettävä ottamaan kokonaisvastuu hoidettavasta. Siivouksessa, asioinnissa kodin ulkopuolella ja muissa tämänkaltaisissa tukitoimissa avustaminen ei ole riittävä peruste omaishoidontuen myöntämiseen. Mikäli hoidettavana on pieni lapsi, hänet rinnastetaan saman ikäisiin terveisiin lapsiin arvioidessa hoidon sitovuutta.

Omaishoidontuessa on jatkuva hakumenettely. Tukea saaneiden ei tarvitse hakea uudelleen, vaan tuen tarvetta seurataan ja tarkistetaan vuosittain. Tuen määrää voidaan laskea/nostaa tai kokonaan lopettaa, jos hoidon tarve on muuttunut tai olosuhteissa on tapahtunut suuria muutoksia. Omaishoitajalla on velvollisuus ilmoittaa sosiaalitoimeen tilapäisestä tai pysyvästä hoidontarpeen lakkaamisesta.

Hoidon ja muiden palvelujen tarve ja määrä arvioidaan vanhustenhuollonjohtajan tekemällä kotikäynnillä, jolla selvitetään myös asumisoloja ja sosiaalista verkostoa. Tarvetta selvitettäessä apuna käytetään mm. lääkärinlausuntoja, toimintakykyindeksiä sekä muita mahdollisia mittareita ja asiantuntijalausuntoja.

Omaishoidontuesta päättää vastaava palveluohjaaja (käsitellään tarvittaessa tiimissä). Viranhaltijapäätökseen tyytymätön voi hakea muutosta perusturvalautakunnalta.

Tulosta ja täytä alla oleva hakemus

Palautusosoite ja lisätietoja:

Harjavallan kaupunki
Vanhainkoti Hopearanta
Suvannontie 2
29200 Harjavalta

p. 044 432 5269