Kaavoitus

Kaavoitus on maankäytön suunnittelua, jonka tavoitteena on varmistaa hyvän elinympäristön rakentaminen. Kaavoissa varataan alueet asumiseen, työpaikoille, palveluille, liikenteelle ja viheralueiksi.

Yleiskaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jonka tarkoituksena on yhdyskuntarakenteen ohjaaminen ja jossa varataan eri käyttötarkoituksiin tarvittavia alueita koko kaupungin tarpeet huomioon ottaen. Harjavallassa on voimassa kolme oikeusvaikutteista osayleiskaavaa, joiden yhteispinta-ala on 4499 ha:

- Hiittenharjun osayleiskaava (voimaantulovuosi 1992)

- Kokemäenjoen pohjoispuolisen taajama-alueen osayleiskaava (1997) 

- Keskustaajaman osayleiskaava (2007).

Kaavoihin voit tutustua tästä yhdistelmästä:

Asemakaavassa osoitetaan yksityiskohtaisesti mm. rakennuskorttelit, virkistysalueet ja katualueet. Kaavassa on myös määräyksiä alueen rakentamisesta. Harjavallassa on tällä hetkellä asemakaavoitettua aluetta 1373 ha.

- Asemakaavayhdistelmä

Kaavoittaminen on usein erilaisten intressien ja ristiriitojen yhteensovittamista. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, jotta eri mielipiteet tulisivat esille kaavoituksessa.

Kaavoituksessa osallisia ovat ne, joiden elämään uusi kaava vaikuttaa, kuten maanomistajat, asukkaat ja naapurit. Lisäksi kaavoitukseen osallistuu asiantuntijoita ja viranomaisia, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Harjavallan asemakaavat laaditaan omana työnä yhdyskuntasuunnittelussa. Kaupungin kaavoittajana ja kaavan laatijana toimii kaupungingeodeetti.

Kaavoituksen yhteyshenkilö:

  • Prehti Jari
    kaupungingeodeetti
    Puh. 044 432 5377
    sähköposti: jari.prehti(at)harjavalta.fi

 

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone