Kotihoito


Harjavallan kotihoitotoimisto sijaitsee Vanhainkoti Hopearannassa,
osoite: Suvannontie 2

 


Kotihoidon puhelinnumerot

HARJAVALLAN KOTIHOITO
        

044 432 5416

Harjavallan kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) siirtyy 16.5.2016 alkaen käyttämään puhelinaikoja.

Kotihoidon sairaanhoitaja vastaa yllä olevasta numerosta puhelinaikoina:

Arkisin klo 7:00-8:00 sekä 11:30-12:30

Viikonloppuisin klo 7:00-7:30 sekä 15:30-16:00

Tarvittaessa voit myös lähettää tekstiviestin.

 

Lisäksi virka-aikaan tavoitettavissa:
AVOPALVELUOHJAAJA
puh. 044 432 5255
Kotipalvelu ja kotisairaanhoito


Harjavallan kotipalvelu ja kotisairaanhoito toimivat kotihoitoyksikkönä kahdessa eri tiimissä. Kotihoidon tavoitteena on laadukas ja turvallisnen sairaanhoito sekä hoiva ja huolenpito asiakkaan kotona. Kotihoitoa on saatavilla päivittäin 7.30-21.30 välisenä aikana viikon kaikkina päivinä.

Tavoitteena on auttaa siakasta selviytymään kotonaan mahdollisimman pitkään. Kotihoitoa on mahdollisuus saada joko säännöllisenä tai tilapäisenä. Kotihoidontarve selvitetään yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa.


Kotihoidosta perittävät maksut 1.3.2018 alkaen


Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 § n: 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta kotipalvelusta voidaan periä palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kuukausimaksu

Jatkuvalla kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan säännöllistä, vähintään kerran viikossa annettavaa kotisairaanhoitoa, kotipalvelua tai kotisairaanhoidon ja kotipalvelun yhteenlaskettua palvelua. Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta peritään kuukausimaksu.

Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut määrätään toistaiseksi. Maksu on kuitenkin tarkistettava silloin, kun palvelun käyttäjän tai perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut tai kun maksu on osoittautunut virheelliseksi. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta. (A sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 18.4.1997/343).

Kotona annettavan palvelun, laitoshoidon tai perhehoidon keskeytyessä yli viideksi päiväksi, ei kuukausimaksua peritä viisi päivää ylittävältä ajalta. Jos kotona annettava palvelu keskeytyy lyhyemmäksikin ajaksi kunnasta johtuvasta syystä tai palvelun saajan ollessa kunnallisessa laitoshoidossa, ei kuukausimaksua peritä myöskään mainitun viiden päivän ajalta. Kotona annettavan palvelun, laitoshoidon tai perhehoidon keskeytyksen jatkuessa koko kuukauden, maksua ei peritä lainkaan. (A sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 30.12.1992/1648).

Kuukausimaksu lasketaan tulorajan ylittävästä bruttokuukausituloista seuraavan taulukon mukaan:

 

hlö

tuloraja:
vähennys
bruttotuloista
€/kk

tunteja
viikossa
alle 1 h 

tunteja
viikossa
1 h-3 h

tunteja
viikossa
3 h-5 h

tunteja
viikossa
5 h-8 h

tunteja
viikossa
yli 8 h 

1
 
57618 %
 
22 %
 
27 %
 
32 %
 
35 %
 
2
 
1063
 
16 %
 
18 %
 
19 &
 
20 %
 
22 %
 
3
 
1667
 
14 %
 
15 %
 
16 %
 
17 %
 
18 %
 
4
 
2062
 
11 %
 
12 %
 
13 %
 
14 %
 
15 %
 
5
 
2496
 
9 %
 
10 %
 
11 %
 
12 %
 
13 %
 
6
 
28667 %
 
8 %
 
9 %
 
10 %
 
11 %
 Mikäli talouden henkilöluku on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.


Tilapäinen kotipalvelu

Harvemmin kuin kerran viikossa tapahtuvista satunnaisista käynneistä peritään maksu 12 €/ käynti (jos käyntejä 1/ vrk) tai 20 €/vrk (jos käyntejä 2 tai enemmän).

Maksua ei peritä, mikäli palvelun käyttäjän tulot jäävät valtioneuvoston asetuksessa säädetyn tulorajan alle.

Lisätietoja:
Avopalveluohjaaja
p. 044 432 5255
Suvannontie 2

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone