Ilmoitus iäkkään henkilön palveluntarpeesta


Vanhuspalvelulaki (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 28.12.2012/980) 25 § velvoittaa terveydenhuollon ammattihenkilön, kunnan sosiaalitoimen, alueen pelastustoimen, hätäkeskuksen tai poliisin palveluksessa olevan ilmoittamaan mahdollisesti palveluntarpeessa olevasta iäkkäästä henkilöstä. Ilmoitus tulee tehdä viipymättä ja salassapitosäännösten estämättä.

Ilmoituksen voi tehdä myös kuka tahansa yksityishenkilö, joka on huolissaan iäkkäästä henkilöstä. Ilmoitus voi tulla kyseeseen jos epäilee iäkkään henkilön olevan avun tai tuen tarpeessa.

Kiireellisissä tilanteissa yhteydenoton voi tehdä puhelimitse virka-aikana kaupungin vanhuspalveluihin ja virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystykseen, jonka tavoittaa hätäkeskuksen numerosta 112.

Kiireettömän ilmoituksen voi tehdä alla olevalla lomakkeella ja toimittaa sen osoitteeseen Vanhuspalvelut Vanhainkoti Hopearanta, Pohjoisrannantie 317, 29200 HARJAVALTA.

”25 § Ilmoittaminen iäkkään henkilön palveluntarpeesta

Jos terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö taikka kunnan sosiaalitoimen, alueen pelastustoimen, hätäkeskuksen tai poliisin palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tiedon sosiaali- tai terveydenhuollon tarpeessa olevasta iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, hänen on salassapitosäännösten estämättä ilmoitettava asiasta viipymättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, terveydenhuollon ammattihenkilön on ilmoitettava kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle iäkkään henkilön kotiuttamisesta terveydenhuollon laitoshoidosta. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen kotiuttamista.

Muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä ilmoituksen häntä koskevien salassapitosäännösten estämättä.”


Tulosta ja täytä alla oleva ilmoitus iäkkään henkilön palveluntarpeesta


Lomakkeen toimitusosoite:

Harjavallan kaupunki
Vanhuspalvelut
Vanhainkoti Hopearanta
Suvannontie 2
29200 HARJAVALTA

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone