Lukuvuosisuunnitelma

 


Pirkkalan  koulu on oppimiseen innostava turvallinen koulu.

Yhdessä tekeminen ja oppilaiden sekä heidän huoltajiensa osallisuus näkyvät koulun arjessa.

Oppilaita kohdellaan yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti.

Oppilaita kasvatetaan vastuuseen itsestään ja ympäristöstään.

 

 

Oppiva yhteisö

 

Oppiva yhteisö on toimintakulttuurin ytimenä. Pirkkalan koulussa jaetaan osaamista ja ideoita.

Koulua kehitetään yhdessä henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien kanssa. Lukuvuoden aikana pohditaan tavoitteita, suunnitellaan toimintaa ja arvioidaan omaa työtä. Rehtori käy vuosittain kehityskeskustelun henkilöstön kanssa. Henkilöstön koulutustarvetta seurataan.

Tärkein toimintaa ohjaava asia on myönteisen minäkuvan tukeminen vahvuuksien kautta.

Luokkatilanteissa rohkaistaan oppilaita yrittämään parhaansa eikä pelkäämään virheitä.

Yhdessä tekeminen ja osallisuus näkyvät työtapojen valinnassa ja oppilaiden osallistamisessa ikätason mukaan.

Kiireettömyys tarkoittaa sitä, että pysähdymme kuuntelemaan ja olemaan läsnä.

Oppitunneille lisätään liikettä ja toiminnallisuutta.

Työnteon oppiminen on tärkeää: työhön syventyminen, ponnistelu ja työn loppuunsaattaminen.

Henkilökunta toimii oppivana yhteisönä esimerkkinä oppilaille.

 

Hyvinvointi ja turvallinen arki

Oppilas tulee mielellään kouluun, tuntee olonsa turvalliseksi ja kokee oppimisen itselleen merkitykselliseksi. Tämän tavoitteen edistäminen kuuluu kaikille koulun aikuisille tehtävästä riippumatta.

Turvallisuuden tunne on hyvin keskeinen sekä oppimisessa että oppilaan hyvinvoinnissa. Oppiminen edellyttää turvallisuuden tunnetta. Huoltajien ja muiden tahojen kanssa tehtävä yhteistyö tukee tätä tavoitetta.

Pedagoginen turvallisuus
Oppilaalla on mahdollisuus epäonnistua ilman häpeää ja annetut tehtävät ovat sopivantasoisia.

Sosiaalinen turvallisuus 
Ryhmän jäsenet kohtelevat toisiaan hyvin ja puhuvat ystävällisesti toisilleen.

Psyykkinen turvallisuus
Oppilas voi luottaa opettajaan ja koulutovereihin, voi pyytää ja saa apua tarvittaessa. Oppilas tietää, miten hänen pitää toimia.

Fyysinen turvallisuus
Turvallisuussuunnitelmat päivitetään lukuvuoden alkaessa ja käsitellään koko henkilöstön ja oppilaiden kanssa. 

 

Psyykkistä ja sosiaalista turvallisuutta edistetään seuraavin keinoin

1. Yhteiset arvot ja yhdessä sovitut pelisäännöt

2. Hyvä ilmapiiri ja ryhmähenki:

Koulussa/luokassa tavoitteena on avoin ja hyväksyvä ilmapiiri. Yhdessä tekeminen toista kunnioittaen herättää luottamusta ja uskallusta olla oma itsensä. Luottamus synnyttää turvallisuuden tunnetta. Kummi- ja oppilaskuntatoiminta edistää hyvää ryhmähenkeä.

3. Palautteen antamisen periaatteet

·         kiitä, kannusta ja rohkaise

·         aitoa ja rehellistä

·         yksi asia kerrallaan

·         toimintaan, ei persoonaan kohdistuvaa 

·         konkreettista ja perusteltua

·         ratkaisukeskeistä

·         vahvuuksien kautta 

 

Saadulla palautteella on suuri merkitys motivaatioon ja itsetuntoon, sitä kautta myös turvallisuuden ja hyväksytyksi tulemisen tunteeseen.

4. Oppimisen tunne-esteiden poistaminen

Oppimisen tunne-esteitä ovat mm. huolestuneisuus, ahdistuneisuus, pelko, jännitys, nolous, nöyryytys, kateus ja kilpailu. Oppilaalla on lupa kysyä ja ihmetellä, voi kysyä ilman nolaamisen pelkoa. Oppilaan ei tarvitse pelätä vastaamista: voi vastata, vaikka ei ole varma vastauksen oikeellisuudesta. Luokkatovereiden ja opettajan tuki ovat tärkeitä. Sopivantasoiset tehtävät luovat onnistumisen kokemuksia. Onnistumiset lisäävät itseluottamusta ja sitä kautta hyvää itsetuntoa.  
Luokassa saisi olla iloa, toivoa ja huumoria.

5. Kodin tuki

Oppimista ja kasvua tukee se, että perusasiat ovat kunnossa (ravinto, rakkaus, rajat, lepo ja liikunta). Vanhempien kiinnostus ja myönteinen asenne koulua kohtaan edistää oppimista.

 

Liikettä koulupäivään

Mahdollisuuksia koulupäivän toiminnallistamiseen:

 • toiminnalliset työtavat
 • työskentelypaikan valinta ja vaihtaminen oppitunnilla
 • taukojumppa ja liikuntaleikit
 • opintoretkiä lähiympäristöön
 • ulkona pidettävät oppitunnit
 • oppilaiden suunnittelemat liikunnalliset tapahtumat
 • välitunneille liikkumiseen houkuttelevia välineitä
 • oppilaskunnan ohjaamat leikkivälitunnit
 • vanhempainyhdistyksen kanssa liikunnalliset tapahtumat: Honkalan ja Hiittenharjun liikuntapäivät

Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely

 

Erilaisia työtapoja käyttämällä taataan jokaisen oppilaan mahdollisuus oppimiseen.
Oppilaiden roolittaminen tehtäviin vahvuuksiensa mukaan. Vaatimukset ja tehtävät laaditaan oppijan resurssien ja ikäryhmän mukaan. Tieto- ja viestintätekniikan käyttäminen on tärkeä osa koulunkäyntiä ja opetusta. Yhdessä tekeminen edistää rakentavaa osaamista.

 

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus

Kielitietoinen yhteisö: ymmärretään kielen keskeinen merkitys oppimisessa, vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä. Rakennetaan yhteistä ymmärrystä toista kunnioittaen. Erilaisista ajattelu- ja toimintatavoista keskustellaan rakentavasti. Tärkeää miettiä, miten joku asia sanotaan. Opettajan omat asenteet ja puhetapa on kielellinen malli!

Osallisuus ja demokraattinen toiminta

 

Hyvät toimintatavat rakennetaan yhdessä. Kuulluksi tuleminen on todella tärkeää kaikille. Tulla kuulluksi ja olla nähty on edellytys oppilaan hyvinvointiin. Oppilaat, jotka saavat kokemuksen tulla kuulluiksi ja arvostetuiksi osallistuvat mielellään yhteisten asioiden suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. 

Oppilaskunnan rooli on merkittävä. Oppilaskunta luo yhden tärkeän kanavan oppilaan äänille. Kaikkien mielipiteitä kuunnellaan, ideoita viljellään ja niitä jalostetaan ja näin pystytään itse vaikuttamaan koulussa tehtävään toimintaan. Se vahvistaa yhteistyötä eri luokkien oppilaiden välillä ja luo siltaa yhteisen hyväksi toimimiselle. Oppilas, joka pystyy vaikuttamaan oman koulunsa asioihin, kohtelee koulua hyvin ja tuntee kuuluvansa yhteisöön.  

Kummitoiminta lisää vastuullisuutta ja yhteisöllisyyttä. Siinä isot oppilaat pitävät huolta koulun pienemmistä. Esimerkkinä toimiminen ja ihailun kohteena oleminen on isoille oppilaille mieleistä.

 

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Tasa-arvo tarkoittaa ihmisten yhtäläisiä oikeuksia, mahdollisuuksia ja velvollisuuksia riippumatta sukupuolesta. Koulussa se tarkoittaa, että oppilaat saavat samanarvoisen kohtelun sukupuolestaan riippumatta. 

Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että samanlaisessa tapauksessa ihmisiä kohdellaan samalla tavoin. Se on jokaisen perusoikeus. Oppilaiden erityistarpeet tulee kuitenkin huomioida. Hyvä oppilaantuntemus on tärkeässä roolissa.

 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat isoja asioita, jotka on hyvä pitää mielessä, tiedostaa ja tarkkailla omaa suhtautumista oppilaisiin!

 

 

Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen

 

Kestävä kehitys on kasvamista vastuuseen. Toiminta kytketään lapsen lähiympäristöön ja kestäviin elämäntapoihin sekä itse tekemiseen. Säästetään energiaa ja materiaaleita, kierrätetään raaka-aineita.


 

Oppimisympäristöt

 

Kehittämisen tavoitteet

 • Monipuoliset tilat mahdollistavat pienryhmätyöskentelyn ja erilaiset projektityöt.
 • Nykyaikaiset tietotekniset laitteet monipuolistavat opetusta sekä lisäävät oppilaiden viihtyvyyttä.
 • Luokassa ryhmissä istuminen edistää vuorovaikutustaitojen oppimista sekä yhteisöllisyyttä
 • Kirjaston monipuolinen käyttö
 • Ulkotilojen hyödyntäminen opetuksessa esim. koulun piha, puutarha, metsä sekä jokiranta oppimisympäristönä tarjoavat vaihtelevuutta oppitunteihin.
 • Oppilaskunta/huoltajat otetaan mukaan oppimisympäristön kehittämiseen.

 

Työtavat

 

Kehittämisen tavoitteet

 • Joka luokassa panostetaan toiminnallisiin työtapoihin, oppijan osallisuuteen, oppimisen iloon, elämyksellisyyteen, yhteistyöhön ja ryhmän voimaan.
 • Oppiaineita yhdistetään kokonaisuuksiksi tai ilmiöiksi.
 • Tietotekniikan monipuolinen käyttö lisää kiinnostuvuutta ja monimuotoisuutta.
 • Oppilaan itsearviointi on hyvä keino hedelmälliseen keskusteluun ja oppimaan oppimiseen.
 • Opiskelustrategioiden opetus tärkeää, miten opin?
 • Oppilaiden itsetunnon nostaminen sekä tukeminen yksilöllisesti
 • Tarjotaan kaiken toiminnallisuuden keskellä myös rauhoittavia hetkiä esim. lukeminen, kuvataide, rentoutusharjoitukset.

 

Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet

 

Pirkkalan koulussa toteutetaan yhteinen monialainen oppimiskokonaisuus keväällä 2017, aiheena Kokemäenjoki.

 

Tavoitteet: Kokemäenjokeen tutustuminen eri oppiaineiden näkökulmasta


Sisältö: Vesi-teema, Kokemäenjoen maantieteellinen hahmottaminen, historiallinen merkitys, hyötykäyttö (voimalaitos), virkistyskäyttö, rantakasvillisuus, joen eliöt


Toteuttaminen: teemaviikko huhti-toukokuussa, erilaisia toimintapisteitä sisällöistä. Tarkempi suunnittelu yhdessä oppilaiden/huoltajien kanssa.

Seuranta ja arviointi: Oppilaskysely jakson jälkeen

 

 

 

Oppilaiden osallisuus

Oppilaat otetaan mukaan ikätaso huomioiden seuraavien asioiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen:

 • oman koulutyö ja luokassa tapahtuvan toiminta
 • monialaiset oppimiskokonaisuudet
 • oppimisympäristöt ja työtavat
 • opetussuunnitelma ja siihen liittyvät suunnitelmat
 • järjestyssäännöt
 • arviointi: mm. itsearviointi, pariarviointi
 • yhteistyön kehittäminen

Osallisuus toteutetaan luokanopettajan johdolla luokassa keskustellen tai oppilaskunnan kautta.

Kummitoiminta

Viidesluokkalaiset toimivat ykkösluokkalaisten kummeina, jatkavat seuraavana vuonna.

 

Oppilaskunta

 Oppilaskunnan toiminta on tärkeä osa demokraattista toimintakulttuuria. Se kehittää oppilaiden kykyjä ja taitoja toimia omien ryhmiensä edustajina ja harjaantua neuvotteluun perustuvaan yhteistoimintaan.

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Oppilaskunnan tehtävänä on ohjata oppilaat keskinäiseen yhteistyöhön, pyrkiä parantamaan oppilaiden asemaa koulussa ja edistää oppilaiden harrastustoimintaa sekä vastuuta yhteisten asioiden hoidosta.

Oppilaskunnan hallituksen tehtävä ja toimintatavat

Oppilaskunnan hallituksen kokousten tavoitteena on käytännössä harjoitella erilaisia demokratiataitoja sekä tehdä päätöksiä oppilaita koskevissa asioissa. Kokoukset etenevät kokoustekniikan mukaan ja samalla opetellaan kuuntelemisen, väittelemisen, ideoinnin, argumentoinnin ja kriittisen pohdiskelun taitoja.

Pirkkalan koulun oppilaskunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti. Hallitus koostuu joka luokka-asteen edustajista: edustaja/luokka. Luokkansa edustajina he vievät viestiä luokkansa oppilailta hallituksen kokoukseen sekä tuovat tietoa kokouksessa päätetyistä asioista luokkaan. Luokan edustajan kautta kaikki oppilaat voivat vaikuttaa koulun asioihin.

Materiaalia:
omaoppilaskunta.fi/materiaalipankk

Kodin ja koulun yhteistyö

 

Huoltajien osallisuus sekä mahdollisuus olla mukana koulutyössä ja sen kehittämisessä on keskeinen osa koulumme toimintakulttuuria. Yhteistyön lähtökohtana on luottamuksen rakentaminen, tasavertaisuus ja keskinäinen kunnioitus. Yhteistyö kasvatustyössä on vastavuoroista: Koulu tukee vanhempia ja vanhemmat tukevat koulua.

Yhteistyömuodot

Viestintään
Wilma

Oppimiskeskustelut kaikille marras-joulukuussa.

Nivelvaiheiden oppimiskeskustelut 2.lk ja 6.lk keväällä.

Muita tapaamisia tarvittaessa.

Yhteisöllisyys ja koulun kehittäminen
Osallistava ja toiminnallinen vanhempainilta uudesta opetussuunnitelmasta.

Selviytymispeli 5. ja 6. luokan huoltajille
Yhteiset tapahtumat mm. Honkala-päivä ja Hiittenharju -päivä

Yhteistyö vanhempainyhdistyksen kanssa: opettajat käyvät vuorotellen kokouksissa.

Huoltajille tarjotaan mahdollisuus osallistua mm. opetussuunnitelman, oppimisen tavoitteiden, oppimisympäristön, työtapojen, oppimisen tuen, oppilashuollon, arvioinnin, valintojen ja lukuvuoden erilaisten tapahtumien suunnitteluun ja kehittämiseen.

 

Koulun sisäinen yhteistyö ja yhteistyö muiden tahojen kanssa


Koulun sisäinen yhteistyö:

Opettajakokoukset keskiviikkoisin klo 13-15. Rehtori laatii esityslistan ja kokouksesta tehdään muistio, kukin opettaja vuorollaan.

- yhteissuunnittelu ja koulun kehittäminen
-tapahtumien järjestely yhdessä
-monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu
-yhteistyö TK/TS, yhteinen käsityö oppiaine
-samat aiheet eri oppiaineissa esim. KUV/HI
-samanaikaisopetus
-oppilaskunta

Yhteistyötahoja:

Oppilashuoltoryhmät
Koulujen välinen yhteistyö
Nivelvaiheiden yhteistyö: varhaiskasvatus, esikoulu, yläkoulu

Kerhotoiminta
Kirjasto: yhteyshenkilö Niina Mäki
Seurakunta: aamunavaukset, joulukirkko
Museot: ks. kulttuurikasvatussuunnitelma
Yhdistykset ja järjestöt, mm. SPR

 


Toiminta järjestetään siten, että ne tukevat oppimiselle, monipuoliselle kehittymiselle ja hyvinvoinnille asetettuja tavoitteita.

Toiminnan pitää vahvistaa kokemusta hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä ja tekee mahdolliseksi oppilaiden näkökulmasta eheän, vireyttä vahvistavan ja vaihtelevan koulupäivän.

Koulun kerhotoiminta

 

Oppilaskuntakerho: Henna Vähämäki, Nora Varjonen ja Petteri Salmi

Askartelukerho: Henna Vähämäki ja Nora Varjonen

Kerhotoiminnasta tarkempi kuvaus toimitetaan liitteinä.

 

Koulun kirjastotoiminta

Koulun kirjasto on auki sovittuina välitunteina. Kirjastoa hoitaa Niina Mäki.

 

Kouluruokailu


Ruokailutilanteesta pyritään tekemään rauhallinen ja mieluisa hetki kaikille. Oppilaat otetaan mukaan kouluruokailun suunnitteluun ja kehittämiseen. Opettajat ohjaavat hyviin ja terveellisiin ruokailutapoihin. Kouluruokailun kattaa kolmanneksen päivän ravinnontarpeesta.


Pyritään ottamaan ruokaa sen verran, kun jaksetaan syödä. Kaikkia ruokia maistetaan.
Jos oppilaalla havaitaan ongelmia syömisessä, ilmoitetaan siitä huoltajille ja tarvittaessa ohjataan terveydenhoitajalle.

Ruokapalvelu tekee asiakaskyselyjä ja ottaa palautteen huomioon toimintansa kehittämisessä.
Ruuan laatuun kiinnitetään erityistä huomiota! Laatutekijöitä on terveellisyys, monipuolisuus ja  maku. Mahdollisuuksien mukaan tarjotaan kotimaista lähiruokaa.

 

Välitunnit


Välitunnilla pyritään liikkumaan ja leikkimään! Välitunnilla on vähintään yksi aikuinen aina paikalla. Välituntivalvontalista on nähtävissä ilmoitustaululla.

 

Päivänavaus

Pirkkalan koulussa koko koulun yhteinen päivänavaus pidetään perjantaisin klo 9.00. Jokainen luokka hoitaa sen vuorollaan. Vierailijat voivat tulla pitämään aamunavauksen sovittuaan siitä ensin rehtorin kanssa.

 

Koulun yhteiset tapahtumat

 

Opintoretket lähiympäristöön: mm. keskustaan, Honkalaan, Hiittenharjulle, Paratiisipolulle, jokirantaan, kirjastoon, museoon 

Joulukirkko

Kevätjuhla

5. luokan Viikinkitaitokisat syyslukukaudella

6. luokan luokkaretki kevätlukukaudella

 

Koulumatkat ja koulukuljetukset


Kannustetaan oppilaita kulkemaan koulumatkat kävellen tai pyörällä. Keskustellaan asiasta myös vanhempainilloissa. Syyslukukauden alussa kerrataan oppilaiden kanssa liikenteeseen liittyviä turvallisuusasioita. Kuljetusjärjestelyistä tiedotetaan ajoissa huoltajille.

Koulun tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulumatkalla tapahtuneesta kiusaamisesta, väkivallasta ja häirinnästä tekoihin syyllistyneiden sekä niiden kohteina olleiden oppilaiden huoltajille ja tarvittaessa tukea huoltajia asian selvittämisessä.

 

Valinnaiset aineet

 

Valinnaisen aineen nimi: Kuvataide ja draama

Valinnaisen aineen laajuus: yksi oppitunti viikossa lukuvuoden ajan

Vuosiluokat, joilla valinnaista ainetta tarjotaan: 5. lk ja 6.lk

Valinnaisen aineen tavoitteet:

Tavoitteena on oppimisen syventäminen, toisaalta monialaisen oppimisen mahdollistaminen.

Erityisesti tavoitteena on rohkaista oppilaita taiteelliseen ilmaisuun.

Sisällöt:

Kuvataide: valokuvaus, maalaus, muotoilu, elokuva ja tilataide

Draama: eläytyminen, improvisaatio, näytteleminen yhdessä ja erikseen

Valinnaisen aineen arviointi:  hyväksytty/hylätty

 

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone