Järjestyssäännöt

Pirkkalan koulun järjestyssäännöt

 

1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista

sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

 

Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana ja koulun alueella (aidattu alue). Järjestyssääntöjä noudatetaan myös koulun retkillä ja koulun järjestämissä tapahtumissa.

2. Oppilaan oikeudet

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan.

Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä ja oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Harjavallassa on laadittu suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.

 

3. Oppilaan velvollisuudet

Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu.

Oppilaan velvollisuus on suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.

Oppilaan velvollisuus on osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.

4. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

Hyvä käytös

 • Olen kaikkien kaveri ja puutun kiusaamiseen.
 • Otan muut huomioon ja annan toisille opiskelurauhan.
 • Tervehdin toisia.
 • Noudatan hyviä ruokailutapoja.
 • Pukeudun asiallisesti. Asialliseen pukeutumiseen kuuluu tarkoituksenmukainen pukeutuminen liikuntatunnille. En pukeudu myöskään toisia loukkaavalla   tavalla   tai    hyvän tavan vastaisesti.
 • Saavun ajoissa oppitunnille.
 • En julkaise toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.
 • En kopioi tekstiä tai kuvia luvatta lähdettä ilmaisematta.

 Oleskelu ja liikkuminen

 • Vietän välitunnit ulkona.
 • En poistu koulun alueelta koulupäivän aikana ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä.
 • Koulumatkoilla kypäränkäyttö on suositeltavaa.

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

 • Huolehdin koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroista sekä kunnioitan toisten omaisuutta.
 • En roskaa ja siivoan jälkeni.
 • Oppilaalla on velvollisuus vahingonkorvaamiseen ja likaamansa tai epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuuden puhdistamiseen tai järjestämiseen. 

Turvallisuus

 • Ilmoitan turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta välittömästi koulun henkilökuntaan kuuluvalle.
 • Liikun välitunnilla turvallisesti ottaen toiset huomioon.
 • Koulun pihalla lumipallojen heittäminen on kielletty.
   

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

 • Muistan, että olen koulussa oppiakseni asioita. Siksi noudatan opettajan ohjeita kännykän ja muiden laitteiden käytössä oppi- ja välitunneilla.
 • Toimin vastuullisesti myös sosiaalisessa mediassa.

 

Päihteet ja vaaralliset esineet

Lailla kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tai aineiden tuominen kouluun on kiellettyä.  Tämän koskee muun muassa alkoholia, tupakkalain tarkoittamia tupakkaa ja tupakkatuotteita, huumausainelain tarkoittamia huumausaineita, veitsiä, ampuma-aseita, laserosoittimia sekä vastaavia esineitä ja aineita.

 

Kurinpito

Paikallinen opetussuunnitelma sisältää ohjeistuksen kurinpitokeinojen käyttämisestä.

Perusopetuslain mukaisia kurinpitokeinoja ovat:

35 § 3 mom. siivousvelvoite, 35a § kasvatuskeskustelu, 36 § 1 mom. jälki-istunto, 36 § 2 mom. oppilaan määrääminen poistumaan, 36 § 3 mom. oppilaan opetukseen osallistumisen evääminen, 36 § 4 mom. oppilaan määrääminen tekemään kotitehtäviään,36 § 1 mom. kirjallinen varoitus ja 36 § 1 mom. määräaikainen erottaminen.

 Perusopetuslain mukaisia turvaamistoimenpiteitä ovat 36b § 1 mom. oppilaan poistaminen tilasta, 36d § esineiden tai aineiden haltuunotto.

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat.

Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa.

Koulun rehtorilla ja opettajilla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

 

5. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

Järjestyssäännöistä tiedotetaan Wilman kautta.  Ne käsitellään yhdessä henkilökunnan ja oppilaiden kanssa aina lukuvuoden alussa. Järjestyssääntöjä päivitetään tarvittaessa huoltajien, oppilaiden tai henkilöstön aloitteesta. Ennen järjestyssääntöjen vahvistamista tulee kuulla oppilaskuntaa.

Järjestyssääntöjen toimivuutta tarkastellaan lukuvuoden lopussa koulutyön arvioinnin yhteydessä.

 

 

Nämä järjestyssäännöt on käsitelty 20.9.2016 oppilaskunnan hallituksen kokouksessa ja 21.9.2016  opettajainkokouksessa. Järjestyssäännöt käsitellään sivistyslautakunnassa 25.10.2016. Uudet järjestyssäännöt ovat voimassa toistaiseksi 1.11.2016 alkaen.

 

 

 

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone