Keskustan yläkoulun järjestyssäännöt

 

1.      Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

 

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä (perusopetuslaki 29 § 4. mom.) Järjestyssäännöt sisältävät yleisiä koulussa ja koulun alueella noudatettavia sääntöjä. Koulualueena pidetään koulurakennusta ja koulupäivän aikana kaikkia niitä tiloja, kenttiä yms., joilla oppitunteja ja muita koulun tilaisuuksia järjestetään. Keskustan yläkoulun välituntialue (liitteenä).

Rehtorin ja opettajan tulee puuttua lainsäädännön vastaiseen käyttäytymiseen, vaikkei järjestyssäännöissä asiasta määrättäisi. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa ajan, jolloin oppilas osallistuu opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen koulussa tai opetuksen järjestäjän hyväksymään muuhun toimintaan koulun ulkopuolella.

Järjestyssäännöt eivät koske koulumatkoja eivätkä oleskelua koulun alueella muuna kuin kouluaikana.

 

2.      Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

 

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Oppilaalla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun (esim. erilaiset oppijat, eri sukupuolet, kulttuurilliset ja uskonnolliset vähemmistöt, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt), oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan. (Suomen perustuslaki (731/1999 sekä YK:n lapsen oikeuksien sopimus 28 ja 29 artikla: oikeus koulutukseen) Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä ja oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä) sekä muihin lainsäädännössä määriteltyihin etuuksiin ja palveluihin.

Oppivelvollisuusikäinen oppilas on velvollinen osallistumaan opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu (Perusopetuslaki 25 § ja 26§). Oppilas on velvollinen suorittamaan tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytymään asiallisesti. Oppilas on vahingonkorvausvelvollinen.

 

3.      Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

 

Hyvä käytös

 

1.      Noudata Suomen lakia ja tervettä järkeä.

2.      Kohtele kaikkia tasa-arvoisesti.

3.      Noudata hyviä tapoja.

4.      Ole oikeassa paikassa ajoissa opiskeluvälineet mukanasi.

5.      Älä kiusaa toisia, myöskään sosiaalisessa mediassa.

6.      Anna kaikille työ- ja ruokarauha.

7.      Tule kouluun asiallisesti pukeutuneena.

8.      Kunnioita koulun omaisuutta ja pidä koulu siistinä.

9.      Saat poistua koulun alueelta vain luvalla.

10.  Selvitä poissaolosi välittömästi.

11.  Oppilastöihin ei saa kopioida tekstiä tai kuvia luvatta lähteitä ilmaisematta.

12.  Henkilöstä otettua kuva- tai äänimateriaalia ei saa julkaista ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.

13.  Mobiililaitteiden pitää olla häiriötä aiheuttamattomassa tilassa opetuksen aikana.

14.  Kulkuvälineet säilytetään niille varatuilla alueilla eikä niitä käytetä välituntipihalla.

15.  Lailla kiellettyjä vaarallisia tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tai aineiden tuominen kouluun on kielletty (esim. tupakka, nuuska, sähkötupakka, alkoholi, huumausaineet, teräaseet, ampuma-aseet, voimakkaat laserosoittimet sekä vastaavat aineet ja esineet)

 

Kurinpito

 

Keskustan yläkoulussa käytetään opetussuunnitelmassa mainittuja kurinpitokeinoja ja kasvatuskeskusteluja.

Laissa säädettyjä kurinpito- ja ojentamiskeinoja ovat: siivousvelvoite, kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, oppilaan määrääminen poistumaan, oppilaan opetukseen osallistumisen evääminen, oppilaan määrääminen tekemään kotitehtäviään, kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen.

Perusopetuslain mukaisia turvaamistoimenpiteitä ovat oppilaan poistaminen tilasta, esineiden ja aineiden haltuunotto, tavaroiden tarkastaminen, voimakeinojen käyttäminen (Perusopetuslaki 35-36 §)

 

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkistaa oppilaan tavarat ja ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet haltuun. Koulun rehtorilla ja opettajalla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

 

 

 

4.     

 

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone