Syystiedote 2016

KÄYTÄNTEET

 

A

 

auditorio

 • tarkoittaa Harjavalta-salia.
 • paikat jaetaan syksyisin lukuvuoden alussa
 • opettajille ja avustajille paikat, mikäli tilaa on à tärkeintä on, että oppilaat pääsevät istumaan

 

arviointi

 • uuden opetussuunnitelman mukainen arviointi periaatteineen ei ole vielä valmis, tiedotetaan myöhemmin tarkemmin

E

 

energiajuomat

 • eivät ole sallittuja juomia koulupäivän aikana

 

ensiapu

 • ensiapukaapit: opettajainhuone, liikuntasalin alakerta ja teknisen työn tila
 • ensiapulaukut lainattavissa kansliassa 

 

erityisopetus

 • alakoulussa on pienryhmiä
 • osa-aikaisesta erityisopetuksesta sovitaan aina erikseen erityisopettajien kanssa

 

erityisruokavaliot

 •  ota yhteyttä sähköpostitse pääemäntään, tarvittaessa esitettävä selvitys

 

esineen haltuunotto

 • opettajalla / rehtorilla on oikeus työpäivän aikana ottaa haltuun vaarallinen, kielletty tai häiritsevä esine tai aine.

 

eväät

 • tarvittaessa oppilaat voivat tuoda terveellisen välipalan kouluun. Niiden nauttimisesta sovitaan etukäteen opettajan kanssa

 

H

 

hammashuolto

 • kutsut tarkastukseen tulevat luokittain
 • hammaslääkärin vastaanotto on terveyskeskuksessa                   
 • peruutukset ja muutokset ovat vanhempien tehtävä (puh. 677 3111/hammashoitola Harjavalta
 • aika merkitään luvallisena poissaolona Wilmaan

 

henkilökunta

 

HOJKS

 • henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma
 • laaditaan erityisopetukseen siirretyille tai otetuille oppilaille
 • laaditaan yhteistyössä huoltajien, opettajien ja erityisopettajien kanssa
 • henkilökohtainen oppimissuunnitelma (HOPPI) voidaan tehdä kaikille oppilaille

 

Honkala

 • osa liikuntatunneista pidetään Honkalan liikuntakeskuksessa

 

Hyvät tavat

 • hyviin tapoihin Keskustan alakoulussa kuuluu pulpetista nouseminen ja tervehtiminen tunnin alussa. Myös tunnin lopussa tervehditään.
 • päähineiden riisuminen sisätiloissa sekä tytöillä että pojilla (tasa-arvon nimissä)

 

I

 

iltapäiväkerho

 • alaluokille (1-2lk.) järjestettävää maksullista iltapäivätoimintaa klo 12-16.15
 • iltapäivätoiminta puh. 0444325371
 • 1.-2. luokan iltapäivätoiminnan paikkana on toimintakeskus, ohjaajana Tanja Haajanen
 • koordinaattorina toimii samaten Tanja Haajanen puh. 0444325371
 • kouluun ilmoittautumisen yhteydessä kysytään halukkuutta osallistumiseen ja syyslukukauden alussa lähetetään tiedote koteihin
 • lisätiedot sivistysvirastosta puh. 0444325292

 

J

 

jälki-istunto

 • opettaja voi määrätä jälki-istuntoa mm. toistuvasta häiritsemisestä tunnilla, tekemättömistä tehtävistä tai huonosta käytöksestä
 • jälki-istunnosta ilmoitetaan aina kotiin ennen sen pitämistä
 • opettaja valvoo antamansa jälki-istunnon, tai sopii valvonnasta toisen opettajan kanssa

järjestyssäännöt

 • järjestyssäännöt uudistetaan syksyllä 2016, tiedotetaan myöhemmin

järjestäjä

 • järjestäjät toimivat luokissa opettajien ohjeiden mukaisesti

 

jäähalli

 • hoitaja: 050 3455394

 

K

 

kanslia

 • opettajainhuoneen yhteydessä
 • avoinna 8-16 (ei 12.00-12.45)
 • luokilla 1-6 Leena Tikka on paikalla ma, ti, to ja pe puh. 0444325302
 • keskiviikkoisin Leena Tikka (0444325302) on Pirkkalan koululla 

kasvatuskeskustelu

 • ensisijainen puuttumiskeino huonoon käytökseen ja laiminlyönteihin koulussa on kasvatuskeskustelu
 • koululla käydyistä kasvatuskeskusteluista täytetään aina lomake.
 • kasvatuskeskustelu hoidetaan yhdessä tai kahdessa vaiheessa (yhteensä enintään 2 h). Paikalla on oppilaan lisäksi teon havainnut opettaja tai rehtori ja hänen lisäkseen mahdollisuuksien mukaan toinen opettaja tai rehtori.  Ensivaiheessa huoltajaa ei välttämättä kutsuta paikalle, mutta toisessa vaiheessa hänen edellytetään olevan paikalla.

 

kehitysryhmä

 • koulussa on kehitysryhmä. Siihen kuuluvat koulun opettajien edustajat ja rehtori 

kierrätys

 • luokissa tutustutaan kierrätykseen
 • oppikirjoja kierrätetään mahdollisuuksien mukaan 

kiinteistönhuolto

 • kiinteistönhoitajina toimivat Taito Kossi (0444325397) ja Eero Taranto (0444325404)
 • opettajainhuoneessa on postilokerikko työtilauksia varten 

kirjasto

 • kaupungin kirjasto on opettajien ja oppilaiden käytettävissä
 • 0444325338

 

kiusaaminen

 • kiusaamiseen puututaan heti havaittaessa ja tapahtuneesta ilmoitetaan osapuolten koteihin 

kodin ja koulun yhteistyö

 • huoltajalla on ensisijainen vastuu lapsen ja nuoren kasvatuksesta
 • koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan kasvatuksesta ja opetuksesta kouluyhteisön jäsenenä
 • tavoitteena on edistää oppimisen edellytyksiä, turvallisuutta ja hyvinvointia
 • yhteistyön lähtökohtana on eri osapuolien kunnioitus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
 • käytössä olevia yhteistyön muotoja ovat esim. reppuvihot, tiedotteet, tapaamiset, vanhempainillat ja erityisesti Wilma

 

kokeet

 • luokilla 1-6 kokeet ilmoitetaan oppilaille opettajan harkinnan mukaisesti
 • samalle päivälle voi määrätä vain yhden kokeen
 • kokeet palautetaan opettajalle kotona näytettyinä ja huoltajan allekirjoittamina 

 

kolmiportainen tuki (lyhyesti, tarkemmin Harjavallan opetussuunnitelmassa)

 • yleinen tuki: yleisopetuksen luokassa luokanopettajan, aineenopettajan ja laaja-alaisen erityisopettajan yhteistyönä. Tuen keinoina esim. tukiopetus ja eriyttäminen.
 • tehostettu tuki: silloin, kun yleinen tuki ei riitä. Perustuu luokanopettajan, luokanvalvojan/aineenopettajan yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa laatimaan pedagogiseen arvioon. Tehostetun tuen aloittaminen käsitellään oppilashuoltoryhmässä. Tuki on säännöllisempää, laajempaa ja pysyvämpää kuin yleisessä tuessa
 • erityinen tuki: silloin kun tehostettu tuki ei riitä. Erityiseen tukeen siirrytään kun huoltajien ja oppilaan kanssa on neuvoteltu, pedagoginen selvitys on tehty (laatimisen käynnistää luokanopettaja tai luokanvalvoja, laatimiseen osallistuvat myös muut oppilasta opettavat opettajat ja erityisopettaja, kirjaamisvastuu on erityisopettajalla) ja asiaa on käsitelty oppilashuoltoryhmässä. Käytössä on kaikki koulun tukikeinot. Päätöksen erityiseen tukeen siirtymisestä tekee sivistystoimenjohtaja. Jatkopäätöksen tekee ao.koulun rehtori.

korvausvelvollisuus

 • oppilas on velvollinen korvaamaan kohtuullisessa määrin koulun omaisuudelle aiheuttamansa vahingon
 • korvauksen vaatiminen oppilaan muulle kuin koulun omaisuudelle aiheuttamasta vahingosta ei ole koulun asia
 • vahingon aiheuttanut teko voi kuitenkin olla koulun rangaistusvallan piiriin kuuluva
 • koulu ei vastaa oppilaiden omista kadonneista tai rikkoontuneista tavaroista (esim. kännykkä) 

kotitehtävät

 • kodeissa tulee huolehtia siitä, että läksyt ovat asianmukaisesti hoidettu
 • tekemättä jääneistä tehtävistä tulee merkintä Wilmaan
 • katso myös läksyparkki

 

koulu- ja välituntialue

 • koulualueelta ei saa poistua luvatta koulupäivän aikana
 • Välituntialue rajautuu koulun pihaan  

koulukirjat

 • uudet kirjat leimataan
 • saadessaan oppikirjan oppilas merkitsee tietonsa leimaan

 

koulumatkat

 • koulumatkat eivät ole koulun toimintaa. Koululla ei ole valvontavelvollisuutta koulumatkoille eikä myöskään oikeutta käyttää koulun ojentamis- ja kurinpitokeinoja
 • koulumatkoilla tapahtuneiden tapaturmien hoito on maksutonta
 • tieliikennelaki edellyttää pyöräilykypärän käyttöä polkupyörällä liikuttaessa
 • mikäli koulumatkalla tapahtuu kiusaamista tai muuta häiriökäyttäytymistä, asiasta ilmoitetaan kummankin osapuolen koteihin
 • jos oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen (perusopetuslaki 32§)
 • koulukuljetuksessa olevan oppilaan koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on täyttänyt 13 vuotta tai oppilas on otettu tai siirretty erityisopetukseen, saa koulumatka kestää enintään 3 tuntia. Odotuksen ajaksi koulussa järjestetään ohjattua toimintaa.
 • koulukuljetusten lähtöpaikat määrätään lukuvuoden alussa
 • bussikuljetukset lähtevät luokkien 7-9 liikuntasalin edestä ja vuoropysäkeiltä
 • luokilla 1-6 kuljetusta odottavat oppilaat valvotaan erillisen suunnitelman mukaan
 • bussikortin käyttö:

·         korttia saa käyttää vain koulumatkoilla

·         kun kortti tyhjenee, oppilas saa kansliasta uuden kortin

·         korttia pitää ehdottomasti säilyttää siihen tarkoitetussa kotelossa

·         jos kortti katoaa tai rikkoutuu, oppilas on velvollinen suorittamaan 6 euron korvauksen

 

koulunkäyntiavustajat

koulunkäyntiavustajien tehtäväkuvaus:

 • oppilaan ohjaaminen oppimistapahtumassa – osallistuminen opettajan ohella ja opettajan antamien ohjeiden mukaan erilaisen oppijan kasvatukseen ja ohjaukseen
 • oppilaan ohjaus kuntoutukseen liittyvissä tehtävissä esim. fysio- tai puheterapeutin ohjeiden mukaan
 • välitunnilla ulko- ja sisävalvontaan osallistuminen
 • oppilaiden ohjaaminen ja avustaminen koulupäivän aikana omatoimisuutta vaativissa toiminnoissa: pukeminen, riisuminen, ruokailu, wc-käynnit, liikkuminen, lääkitys
 • opetustuokioissa: opetusmateriaalien valmistaminen, välineiden varaaminen, huoltaminen ja palauttaminen, kopiointi
 • kyyditysten valvominen
 • lyhytaikaiset opettajan sijaisena toimimiset erillisen määräyksen mukaisesti
 • päivähoitoon osallistuminen iltapäivähoidossa sekä koulujen loma-aikoina  
 • yhdyshenkilönä toimiminen kodin ja koulun välillä
 • oppimisympäristön ja yhteisten tilojen viihtyvyydestä ja siisteydestä huolehtiminen
 • työrauhan ylläpitäminen

koulunkäyntiavustajien työtä ohjaavat samat lait ja asetukset kuin opettajienkin työtä (esim. vaitiolovelvollisuus)

 

koulupäivän työajat (välitunnit, tunnit, ruokailut)

 

LUOKAT 1-6                                                                                      

                          8.00 -   8.45                                                          

                          9.00 -   9.45                                                                               

                          10.00 -10.45                                                           

                          ruokailu 1. 10.20 – 10.45

                          ruokailu 2. 11.10-11.25                                                                              

     12.15 -  13.00

                          13.15 -  14.00                    

                          14.15 – 15.00                                                  

 

 

 

kouluterveydenhuolto

 • terveydenhoitajana toimivat Marjo-Riitta Ala-Kleemola ja Heidi Saarela, puh. 0449067540
 • vastaanotto sijaitsee luokkien 1-6 rakennuksen pohjakerroksessa.
 • puhelinaika on 7.30-8.30 ja sairasvastaanotto alkaen klo 7.30-8.30 ja 10.45-12.00 ilman ajanvarausta, muina aikoina on varattava aika puhelimitse
 • terveydenhoitaja tekee pääsääntöisesti luokkakohtaisia terveystarkastuksia
 • ensiapuluontoinen sairaanhoito kuuluu kouluterveydenhuoltoon
 • vapaa-ajalla sattuneet tapaturmat ja muu sairaanhoito hoidetaan terveyskeskuksessa
 • ajat koululääkärille varataan kouluterveydenhoitajalta, koululääkärinä toimii Reetta-Liina Säilä

kriisitilanteet

 • pikaopas henkilökunnalle saatavana kansliasta
 • oppilashuoltoryhmä kokoaa kriisiryhmän tarvittaessa

 

kuraattori

 • Koulukuraattori toimii yhteistyössä oppilaiden, perheiden ja koulun henkilökunnan kanssa. Työn painopisteenä on koulussa esiin tulevien vaikeuksien havaitseminen ja varhainen puuttuminen niihin. Koulukuraattorilta saa apua jos lapsella / nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat koulunkäyntiin. Kuraattori on alakoululla maanantaisin, torstaisin ja perjantaisin
 • Puh. 044-4325319

 

kuvaaminen

 • oppilaiden ja opetushenkilöstön kuvaaminen on pääsääntöisesti kielletty
 • lupa on kysyttävä etukäteen rehtorilta

kännykät

 • kännyköiden käyttö oppitunneilla ilman opettajan lupaa on kielletty
 • kännykät eivät saa näkyä eivätkä kuulua koulussa
 • koulu ei vastaa kännyköiden katoamisesta tai rikkoutumisesta

käyttäytyminen

 • koulussa kiinnitetään erityistä huomiota hyvään käytökseen
 • koulussa työskentelevät henkilöt tervehtivät toisiaan
 • kaikki koulussa työskentelevät reagoivat välittömästi huonoon käyttäytymiseen
 • työrauha on kaikkien etu, josta jokainen on omalta osaltaan vastuussa
 • häiritsevään käyttäytymiseen puututaan heti
 • jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus fyysiseen ja psyykkiseen koskemattomuuteen

L

 

liikenne ja liikkuminen kouluaikana

 • siirtyminen kohteeseen opettajan ohjeita ja liikennesääntöjä noudattaen
 • välituntialueilla liikutaan ainoastaan jalkaisin
 • luokilla 1-6 on koulupäivän aikana pyöräillessä pyöräilykypärän käyttöpakko

 

liikuntavälineet:

 • oppilailla on pääsääntöisesti omat varusteet liikuntatunneilla
 • koululla on rajoitettu määrä luistimia, suksia, kypäriä ja mailoja
 • oppilaat vaihtavat liikuntavaatteet tunneille mentäessä ja käyvät suihkussa liikuntatunnin jälkeen opettajan ohjeen mukaisesti
 • Honkalan liikuntakeskus, urheilulaitosmies Tapani Oras 0444325371
 • jäähallivuorot varattava erikseen, jääpeleissä kypärä- ja kaulasuojapakko
 • Liikunta- ja uimahalli, vapaa-aikasihteeri Vesa Hakala 0444325353

leirikoulu

 • kirjattava vuosittaiseen työsuunnitelmaan
 • vaatii yksityiskohtaisen suunnitelman koulutuslautakunnalle
 • leirikoulu on toimintaa koulun säännöillä

 

luokanvalvoja (koskee kuudensia luokkia)

 • luokanvalvojan tehtäviin kuuluu luokkansa jälki-istuntojen ja poissaolojen seuranta
 • luokanvalvoja on oman luokkansa oppilaiden edustaja opetusta ja järjestyksen pitoa koskevissa asioissa
 • luokanvalvojan tulee tutustua luokan oppilaisiin ja heidän kasvuympäristöönsä
 • luokanvalvojan tulee neuvotella tarvittaessa oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa koulunkäyntiä koskevista asioista

 

luokasta poistaminen

 • Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun järjestämästä tilaisuudesta. Oppilasta ei saa jättää valvomatta luokasta poistamisen jälkeen. 

läksyparkki

 • Perusopetuslain (§ 36) mukaan ”kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään”.
 • Opettaja voi määrätä oppilaan läksyparkkiin suorittamaan määrättyjä tehtäviä.
 • Koulunkäyntiavustajat pitävät läksyparkkia ja kuittaavat annetut tehtävät tehdyiksi.
 • Läksyparkki pidetään etukäteen ilmoitustauluilla ja koulun kotisivuilla ilmoitettavina ajankohtina.
 • Toistuvasti laiminlyödyistä kotitehtävistä voi saada jälki-istuntorangaistuksen.

 

löytötavarat

 • voi tiedustella opettajilta, kansliasta ja siivoojilta

 

M

 

matkat

matkoja suunnittelevien opettajien on huomioitava seuraavaa:

 • matkat ilmoitettava työsuunnitelmassa kuukauden tarkkuudella,
 • heti kun aika on selvillä tieto / ilmoitus sivistyslautakuntaan
 • tilattava bussi on oltava alkolukolla varustettu

 myöhästymiset

 • myöhästymiset merkitään Wilmaan

O

 

oppilaan koulupäivän keskeyttäminen

 • oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi.
 • jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan taikka koulussa, tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi, taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi, oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä jäljellä olevan työpäivän ajaksi. Asiasta soitetaan huoltajalle. 

oppilaan tavaroiden tarkastaminen

 • vaarallisten, kiellettyjen ja häiritsevien tavaroiden / aineiden haltuun ottamiseksi opettaja saa tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat ja päällisin puolin myös vaatteet. 

oppilashuolto

 • Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä.

Uuden oppilashuoltolain mukaan koulussa toimii kolme oppilashuoltoon liittyvää ryhmää:

 • yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä vastaa oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä ja toteuttamisesta
 • kaksi erikseen koolle kutsuttavaa ryhmää, joissa käsitellään yksittäisen oppilaan asioita

opetussuunnitelma

 • koulussamme käytettävä opetussuunnitelma on nähtävissä sivistystoimen kotisivuilla 

oppilaskunta

 • oppilaskunnan ohjaavina opettajina toimivat 
 • kaikki oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan, jota edustaa oppilaskunnan hallitus (edustajat luokilta 3-6)
 • hallituksen muodostavat vaaleilla valitut luokkien edustajat ja heidän varahenkilönsä
 • oppilaskunnan toiminnasta voi lukea enemmän koulun kotisivuilta 

opettajien huone

 • luokat 1-6 puh. 0444325300 (opettajainhuone)
 • opettajien huone on tarkoitettu henkilökunnan työskentely- ja taukotilaksi
 • oppilas koputtaa opettajainhuoneen oveen ja odottaa lisäohjeita
 • oppilaiden tulee käyttäytyä asiallisesti opettajainhuoneessa asioidessaan

                                         

P

 

pahoinpitely / väkivalta

 • ohjeet pahoinpitely- / väkivaltatilanteissa löytyvät ops:n liitteenä 

pakkasrajat

 • sovitaan tapauskohtaisesti, noudatetaan välituntivalvojien sekä liikunnanopettajien ohjeita 

poikkeava ohjelma

 • Kun opettaja kuuluu tiimiin, joka valmistelee poikkeavaa ohjelmaa ja tarvitsee normaalista poikkeavia tiloja/tavaroita /eväitä/atk-apua yms. muista ilmoittaa hyvissä ajoin (mielellään >viikko) ihmisille, joiden työhön poikkeava ohjelma vaikuttaa. MUISTILISTAA OHESSA

Ruoka ja juoma: Mervi Takala 044 432 5228
Harjavalta-salin varaukset: Leena Tikka 044 432 5302
Talonmies:Taito Kossi 044 432 5397 ja Eero Taranto 044 432 5404
ATK-tuki: Kari Rintamaa 044 432 5211
Siistijät (myös esim. vanhempainvarteista lappu luokan oveen hiukan ennen)
Kuljetusmuutokset: Leena Tikka 044 432 5302

 

Poissaolot

 • huoltajan tulee ilmoittaa poissaolosta viipymättä luokanopettajan tai -valvojan ohjeiden mukaan
 • opettajan on merkittävä poissaolo WILMAan
 • poissaoloja 50 h, asia viedään oppilashuoltoon
 • enintään kolmen koulupäivän loman voi myöntää luokanopettaja, pidemmät lomat anotaan kirjallisena rehtorilta. Loma-anomuksen voi tulostaa koulun kotisivuilta ja se on toimitettava koululle hyvissä ajoin.
 • huoltaja on vastuussa lapsensa koulunkäynnistä poissaolon aikana

 

pukeutuminen

 • oppilaiden on pukeuduttava asiallisesti ja tarkoituksenmukaisesti
 • pipo, lippalakki tai huppu eivät kuulu päähän sisällä
 • ulkojalkineet jätetään käytävälle luokan ulkopuolelle
 • ulkoliikunnassa kerrospukeutuminen korostuu

purukumi

 • purukumi ja makeiset eivät kuulu kouluun

opettaja voi poikkeuksellisesti antaa luvan (esim. teemapäivät ja juhlat)

 

pysäköinti

 • autoilla ja muilla kulkuvälineillä on omat pysäköintialueet
 • lämpöpistokepaikat ovat varattuja ja maksullisia.  Kysy omaa paikkaa kansliasta. Paikat on varattu henkilökunnalle.

 

päivänavaus

 • päivänavaukset pidetään pääsääntöisesti omissa luokissa, maanantai-aamuisin koulun yhteinen päivänavaus keskusradion kautta

päihteet

 • Keskustan alakoulu on päihteetön koulu, myös piha-alueidensa osalta 

R

 

raha

 • oppilas ei (pääsääntöisesti) tarvitse rahaa koulussa, joten sen mukaan ottamista tulee välttää 

rangaistukset

 • oppilasta ohjataan ensisijaisesti keskusteluin ja sovitteluin (esimerkiksi seuraavista asioista: huono käyttäytyminen, tunnin/tilaisuuksien häirintä, ilkivalta, roskaaminen)
 • sääntöjen rikkomisesta voi seurata luokasta poistaminen jäljellä olevan oppitunnin ajaksi, jälki-istunto, kirjallinen varoitus tai koulusta erottaminen määräajaksi (perusopetuslaki 36§)
 • rangaistukset merkitään koulun rangaistuskirjaan
 • jälki-istunnot luokilla 1-6:

Jälki-istuntoa annetaan esim. kehotuksesta huolimatta jatkuvasta sopimattomasta käyttäytymisestä, häirinnästä, tehtävien laiminlyönnistä tai ilkivallasta

Jälki-istunnon antaja kirjaa rangaistuksen kansliassa olevaan rangaistuskirjaan ja  ilmoittaa kotiin ennen rangaistuksen suorittamista.

Jälki-istunnon valvoo rangaistuksen antaja tai hänen valtuuttamansa henkilö.

ruokailu

 • ruokailuun siirrytään luokittain ruokailua edeltäneen oppitunnin opettajan johdolla
 • ruokalassa noudatetaan hyviä käytöstapoja ja pyritään rauhalliseen ruokailuhetkeen
 • opettajat valvovat ruokailutilannetta
 • oma ruokailupaikka jätetään siistiksi ruokailun jälkeen

reput/henkilökohtaiset tavarat

 • luokilla 1-6 reput säilytetään luokissa 

S

 

salassapito

 • koulussa työskentelevät noudattavat salassapitosäännöksiä
 • oppilasta koskevat asiat arkistoidaan lain vaatimalla tavalla ja tuhotaan asianmukaisesti 

sairaalakoulu

 • toimii Harjavallan sairaalan yhteydessä
 • sairaalakoulu puh. 044 432 5304

sisäjalkineet

 • luokilla 1-6 oppilailla on sisäjalkineet, joita säilytetään luokan opettajan antamien ohjeiden mukaan 

sairastumiset

 • koulupäivän aikana sairastunut oppilas lähetetään kotiin tai ohjataan terveydenhoitajalle, joka tekee tarvittavat toimenpiteet
 • huoltajan on ilmoitettava oppilaan sairastumisesta mahdollisimman pian
 • ilmoitus on saatettava luokanopettajan/luokanvalvojan tietoon
 • pitkäaikaisissa sairaustapauksissa opetusjärjestelyistä sovitaan erikseen

siisteys

 • koko kouluyhteisö on vastuussa työympäristönsä siisteydestä ja viihtyisyydestä 

sivistysvirasto

 • sivistystoimenjohtaja Hannele Tähtinen puh. 044 432 5291
 • hallintosihteeri Eliisa Saarinen 044 432 5222

 

sähköinen asiointi

 • jokaisella opettajalla on sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@edu.harjavalta.fi
 • oppilasta koskevan yhteydenpidon yhtensä välineenä on Wilman -järjestelmä
 • opetustoimen lomakkeita on saatavana koulun kansliasta ja sähköisessä muodossa koulun/kaupungin sivuilta 

T

 

tapaturmat

 • pienissä tapaturmissa otetaan yhteyttä terveydenhoitaja Marjo-Riitta Ala-Kleemolaan tai terveydenhoitaja Heidi Saarelaan, puh. 0449067540, isommissa suoraan terveysasemalle (Koulukatu 2, puh. 6773 111 – vaihde)tapaturmista täytetään tietolomake vakuutusta varten, lomakkeita saa kanslistilta

tehostettu tuki

 • tehostettu tuki tarkoittaa ennaltaehkäisevien yleisten tukitoimenpiteiden tehostamista määrällisesti ja laadullisesti
 • oppilaan tarvitsemista tukitoimista neuvotellaan yhdessä huoltajien ja oppilashuollon kanssa
 • tukitoimia voivat olla esim. eriyttäminen, samanaikaisopetus, tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus ja oppilashuolto
 • tuen tarpeesta riippuen tukitoimenpiteitä voivat tarjota opettajat, oppilashuollon ohjaaja, oppilaanohjaaja, koulunkäyntiavustajat, kouluterveydenhoitaja, sosiaalitoimi ja terveystoimi

 

tekemättömien tehtävien tekeminen

 • huoltajien velvollisuus on huolehtia, että oppilas tekee koulutehtävänsä
 • tekemättömistä läksyistä tiedotetaan huoltajille Wilman tai reissuvihon välityksellä
 • opettaja voi määrätä oppilaan tekemään tekemättömät tehtävät koulupäivän jälkeen

tiedottaminen

 • luokilla 1-6 tiedottamiseen käytetään koulun kotisivua, koulussa sisällä keskusradiota, kodin ja koulun välillä reissuvihkoja, erillisiä kirjallisia tiedotteita ja Wilmaa

 

tietoturva

 • oppilaita perehdytetään tietoturva-asioihin

tukiopetus

 • tukiopetusta annetaan tarvittaessa
 • aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti opettaja
 • tukiopetusta voi antaa koulun opetushenkilöstöön kuuluva

tupakointi

 • tupakkalaki kieltää alaikäiseltä tupakkatuotteiden hallussapidon
 • tupakointi on täysin kielletty lasten ja nuorten käytössä olevissa tiloissa
 • kaikkien koulun henkilökuntaan kuuluvien on puututtava tupakointiin
 • opettajalla ei ole lupa takavarikoida tupakkatuotteita. Tulentekovälineet takavarikoidaan edelleen vaarallisina
 • tupakkatuotteiden hallussapidosta annetaan 1h jälki-istuntoa

 

turvallisuus

 • toimintaohjeet vaara- ja uhkatilanteissa toimimisesta sisältävä pelastus- ja turvallisuussuunnitelma on kokonaisuudessaan kansliassa. Opettajilla on velvollisuus tutustua siihen.
 • ensiapuvälineet löytyvät kanslioista 
 • palo-ovet pidetään suljettuina
 • poistuminen – poistumisharjoituksia pidetään vuosittain. Luokissa on poistumisteistä ja kokoontumispaikoista kartat. Poistumistilanteessa tuntia pitävä opettaja huolehtii, että kaikki oppilaat poistuvat koulurakennuksesta.
 • henkilökunta huolehtii ovien ja säilytystilojen lukitsemisesta ja arvotavaroiden säilyttämisestä lukituissa tiloissa
 • opettajille on jaettu pikaopas väkivalta- ja uhkatilanteesta

 

U

 

ulkopuoliset koululla

 • koululle tulevia ulkopuolisia tervehditään ja tiedustellaan heidän asiaansa koululle – tarvittaessa opastetaan eteenpäin
 • oikeutta päästä seuraamaan opetusta voidaan opetuksen julkisuutta koskevan perusopetuslain 19 §:n mukaan rajoittaa vain perustellusta syystä. Näitä syitä voivat olla esimerkiksi, että käytettävän opetusmenetelmän tai tilojen ahtauden vuoksi ulkopuolisten mukana olo voi häiritä oppilaiden ja opettajan työskentelyä.
 • pienryhmän oppituntien seuraamista ei yleensä sallita muiden kuin oppilaiden huoltajien ollessa kysymyksessä. Muiden henkilöiden osalta opetuksen seuraaminen voi tapahtua vain täysin poikkeuksellisesti, jos siihen esitetään uskottavasti erityisen painava ja hyväksyttävä syy. Asiasta on aina sovittava etukäteen ja edellytyksenä on, että seuraaminen voidaan toteuttaa niin, että se ei häiritse opetusta.

uskonnot

 • koulu järjestää tällä hetkellä ev.lut. opetusta
 • muihin kuin ev.lut. seurakuntaan kuuluvalla on oikeus korvaavaan toimintaan koulun uskonnollisten tilaisuuksien aikana.
 • noudatetaan peruskoululakia ja usk.vap.lakia v. 2004 

V

 

vaarallisten töiden tekeminen

 • Vuosiluokilla 1-6 em. vaarallisten laitteiden, koneiden, työvälineiden ja aineiden käyttö on kielletty. Vaaralliseksi koneeksi ei lasketa kiinteästi asennettua pylväs- tai pöytäporakonetta.

 

välineet

 • opettaja itse huolehtii, että tunnilla käytetyt välineet (esim. liikunta ja käsityö) tulevat tunnin jälkeen varmasti entisille paikoilleen ja hyvään järjestykseen, jotta seuraava opettaja pääsee aloittamaan tuntinsa ”puhtaalta pöydältä”. Tämä on työviihtyvyyden kannalta erittäin tärkeä asia hoitaa.

 

välitunnit

 • luokilla 1-6 välitunnit vietetään pääsääntöisesti ulkona.
 • poikkeuksina voivat olla erityisen sateiset tai kylmät sääolosuhteet

välituntivalvonta

 • rajat/alueet ks. karttaliite
 • alakoulussa valvojalla on käytössä keltainen liivi
 • opettaja hoitaa itselleen varahenkilön ollessaan itse estynyt koululla on myös tallentavat valvontakamerat, jotka kuvaavat osin ulkoalueita

väestösuojat

 • luokkien 1-6 rakennuksessa väestönsuoja on Harjavalta-salin näyttämön takana
 • luokkien 7-9 rakennuksessa väestönsuojaan pääsee ala-aulasta alaspäin meneviä portaita 

W

 

http://www.harjavalta.fi/palvelut/koulutus_ja_varhaiskasvatus/keskustan-alakoulu/

 

Wilma

 • sähköinen koulutyön ja poissaolojen seurantaohjelma
 • huoltajat seuraavat ja selvittävät wilman kautta opiskelijan poissaoloja, viestivät opettajien kanssa ja seuraavat koulun tiedotteita

 

 

 

 

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone