Rakennuslupien hakeminen

Jotta saat alla olevat lomakkeet käyttöösi, tarvitset ADOBE READERIN.

Näitä lomakkeita ei käytetä sähköisessä asioinnissa (ks. Lupapiste.fi), joka on pakollista/suositeltavaa 1.2.2017 alkaen. Näiden paperilomakkeiden käyttö tulee tulevaisuudessa MAKSULLISEKSI, jos rakennusvalvonta joutuu ne skannaamaan Lupapisteeseen.

 

Rakennusluvan hakemiseen tai ilmoituksen tekemiseen yleisimmin tarvittavat asiakirjat ovat:

Rakennuslupahakemus (1 kpl)

Täytetään kaikista rakennushankkeista (jokaisesta rakennuksesta ERIKSEEN), myös maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta ilmoituksesta ja toimenpiteestä.

Väestörekisterikeskuksen lomake RH1 (täytetään jokaisesta rakennuksesta ERIKSEEN)

Liitetään rakennuslupahakemukseen (ei täytetä MRL:n mukaisista ilmoituksista asemakaava-alueella).

Väestörekisterikeskuksen lomake RH2

Täytetään, jos kysymyksessä on asuinrakennuksen laajennus ja/tai asuntoihin tehdään muutoksia.

E-lukulaskelma

Uudet rakennusten energiatehokkuusmääräykset astuivat voimaan 1. heinäkuuta 2012.
 

Uusien energiatehokkuusmääräysten mukaan pientaloille on annettu laskentakaava, joka määrittelee suurimman sallitun E-luvun. E-lukuun vaikuttaa talon lämmitettävä nettoala eli lämpimien seinien sisäpintojen ympäröimä alue.

Jatkossa rakennusluvan yhtenä perusteena on suurin sallittu E-luku. Kuluttajille E-luvusta on käytännössä se hyöty, että he voivat helposti verrata talojen energiakustannuksia. Karkeasti sanottuna: mitä pienempi E-luku, sitä pienemmät energiakustannukset.

Ohjeet e-luvun laskennasta
 

Rajanaapurin kuuleminen

Tämä lomake on naapurien kuulemista varten, mutta kuulemiseen voit käyttää myös asemapiirrosta, johon voit pyytää allekirjoitukset naapureilta siitä, että he ovat tutustuneet hakemusasiakirjoihin.

Rajanaapurin suostumus

Pitää liittää hakemukseen, jos rakennushanke poikkeaa vahvistetuista kaavamääräyksistä (esim. rajaetäisyys).

Hakemus vastaavaksi työnjohtajaksi (1 kpl)

Hyväksytettävä ennen töiden aloitusta. Vastaava työnjohtaja johtaa rakennustyötä ja vastaa sen suorittamisesta.

Hakemus KVV-työnjohtajaksi (1 kpl)

Hyväksytettävä ennen vesi- ja viemäritöiden aloittamista. Vesi- ja viemärilaitteiden asennustyön vastaava työnjohtaja vastaa ko. töiden suorittamisesta suunnitelmien mukaan.

Ilmanvaihtolaitteiston rakentamisen tai muun erityisalan vastuullinen työnjohtaja (1 kpl)

Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmän rakennustapaselostus

Suunnittelijoiden kelpoisuuden arviointi

Lomake tulee rakennuslupavaiheessa täyttää vähintään pääsuunnittelijan osalta. Lomake tulee täydentää muiden suunnittelijoiden osalta aloituskokouksen yhteydessä.

Suunnittelijan kelpoisuuden arviointi -lomake
 

Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta

Lainhuutotodistus tai ellei lainhuutoa ole, jäljennös kauppakirjasta tai vuokrasopimuksesta. Todistus ei saa olla 3 kuukautta vanhempi. Rakennusvalvonta voi myös niin sovittaessa hankkia lainhuutotodistuksen. Todistuksen puuttuessa rakennusvalvonta hankkii sen tarvittaessa. Todistuksesta peritään hyväksytyn taksan mukainen maksu.

Kaupparekisteriote (kun hakijana osakeyhtiö tms.)

Virallinen kartta (tonttikartta, pohjakartat yms.)

 

Tarvittavat kartat voit tilata yhdyskuntasuunnittelusta, os. Keskustie 5 b, puh. 044 432 5378. Kartta ei saa olla 6 kuukautta vanhempi. Asemakaava-alueella lupahakemuksen liitteeksi tarvitaan yleensä tonttikartta ja tonttikartan liite, josta ilmenee vesi- yms. johtojen sijainti. Asemakaava-alueen ulkopuolella pitää hankkia virallinen karttaote liitteineen.

 

Kiinteistörekisteriote

Otteen saat yhdyskuntasuunnittelusta, p. (02) 535 9011, os. Keskustie 5 b. Ote ei saa olla 3 kk vanhempi.

 

Pääpiirustukset (3 sarjaa)

Pääpiirustukset sisältävät asemapiirroksen (1:200 tai 1:500), pohja-, leikkaus-, hormi- ja julkisivupiirustukset (1:100 tai 1:50) (värimallit) ja ulkoseinäleikkauspiirroksen (1:20) perustusten ja yläpohjan liitosdetaljeineen. Piirustukset on laadittava Suomen Rakentamismääräyskokoelman osan A2 mukaan. Piirustuksissa (myös erityissuunnitelmia koskevissa piirustuksissa) on oltava seläkkeet.
 

Perustamistapalausunto

Asiantuntijan lausunnosta tulee käydä ilmi maaperän laatu ja rakennusten perustamistapa.

KAIKKIA LOMAKKEITA SAA MYÖS RAKENNUSVALVONNASTA
(TEKNINEN VIRASTO) os. Keskustie 5 b.

Erikoissuunnitelmien tarkastuttaminen:

Rakennepiirustukset on esitettävä ympäristöinsinöörin tarkastettavaksi ennen kunkin rakennusvaiheen aloittamista (2 sarjaa).

Ilmastointipiirustukset on toimitettava rakennusvalvontaan tarkastettavaksi (2 sarjaa).

Leimatut piirustukset lähetetään postitse rakentajalle tai ne ovat noudettavissa rakennusvalvonnasta, os. Keskustie 5 b.

Suunnitelmat kiinteistön vesi- ja viemärilaitteista ja -putkistöistä on toimitettava vesihuoltoteknikon tarkastettavaksi vesihuollon liittymissopimuksen liitteenä (2 sarjaa).

Huom. Seläkkeet oltava myös erityissuunitelmia koskevissa piirustussarjoissa.

Lisätietoja antaa: ympäristöinsinööri Reijo Roininen, puh. 044 432 5408 (tavattavissa sopimuksen mukaan ma - pe klo 8:00 - 11:00 ja 12:00 - 15:00).

Usein kysytyt kysymykset
Rakennusvalvonnan sivuille

 

 

 

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone