Harjavalta -nimen historiaa

Harjavaltaa-patsas

"Harjavalta-nimi on saanut alkunsa nähtävästi muutama sata vuotta ajanlaskumme alun jälkeen. Harjavalta-sana on luultavasti lähtöisin germaanisesta soturinnimestä, joka Skandinaviassa muotoutui nimeksi Harald.

Professori Carl-Erik Thors Helsingin Yliopiston pohjois­maisten kielten laitokselta uskoo yleisesti hyväksyttyyn Harjaval­ta-nimen etymologiaan, jonka professori E.N. Setälä esitti 1910-luvulla. Tunnettu nimistö­tutkimuksen professori Viljo Nissilä päätyi pari vuotta sitten Thorsin mukaan saman­laiseen tulkintaan kuin Setälä.

Harjavalta-nimi on lähtöi­sin germaanisesta henkilönimestä Harjavaldus, joka esiintyy eräissä latinalaisissa lähteissä (Tacitus) muodossa Chariovald ja joka on hyvin tunnetun HaraId-nimen alkumuoto, selostaa professori Thors.

Thorsin mukaan Harjavalta­nimen perusmuoto on alkupohjoismainen muoto ajalta 300 - ­700 vuotta jälkeen Kristuksen. Nimi ei ehkä todista tällai­sen Harjavaldas-nimen haltijan asumisesta Satakunnassa. Se on tietenkin voinut tulla sinne muualta, esimerkiksi Skandinavias­ta, jatkaa Carl-Erik Thors.

Nimi on kirjoitettu Turun Tuomiokirkon kirjoissa usealla eri tavalla. Harianwalta, Haria­walta, Hariaualdastha, Harian­waltha ja Harianwaltaby - sii­nä muutamia esimerkkejä ny­kyisen kaupungin nimen kirjoi­tusmuodoista 1400-luvulta.

T.E. Karsten näkee myös Ha­rald-nimen yhteyden Harjaval­taan. Karsten ei kuitenkaan välttämättä usko, että sellainen hen­kilö olisi ollut olemassa, jolla olisi ollut nimenä jokin Harja­vallan alkumuoto.

Harald nimi pohjautuu joka tapauksessa Harja-valda tai Harja-Waldar nimen jälkimmäi­seen osaan. Etummainen osa, harja taas viittaa Karstenin kir­joittaman mukaan sotaan tai sotajoukkoon.

Harjavalta-nimelle on löydetty useita sukulaisnimiä. Raition lisäksi samaan ryhmään kuulu­vat Kukonharja Nakkilasta, Haukiharja Uudeltakirkolta, Sotavalta Lempäälästä, Liina­harja Kokemäeltä ja mahdolli­sesti myös Harjan kylä Kauha­joelta.

Oli miten oli, Harjavallan kaupungin nimellä on varsin so­taisa lähtökohta. Sotajoukko ja valta - siinä kaksi vahvaa sa­naa. Onneksi Harjavalta ei ole nimensä veroinen!"

Harjavalta-lehti 11.11.1982

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone