22.3.2017 klo 09:30

KUULUTUS

 KUNTAVAALIT Harjavallan kaupungissa toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017 klo 9.00 - 20.00

Huhtikuun 9. päivänä 2017 pidettävissä kuntavaaleissa valitaan Harjavallan valtuustoon 1.6.2017 alkavaksi valtuustokaudeksi 27 valtuutettua ja heidän varajäsenensä. Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla voi olla ehdokkaita enintään 40.

Ehdokaslistat

Keskusvaalilautakunnalle tarkoitetut ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on annettava lautakunnan sihteeri Olli Luomalle tai hänen poissa ollessaan hallintosihteeri Kaarina Lallukalle virka-aikana kaupungintalossa, os. Satakunnantie 110, viimeistään tiistaina 28.2.2017 ennen klo 16.00.

Äänioikeusrekisteri ja ilmoituskortti

Väestörekisterikeskus perustaa äänioikeusrekisterin, johon otetaan ne henkilöt, jotka ovat äänioikeutettuja 9.4.2017 toimitettavissa kuntavaaleissa. Jokaisesta äänioikeutetusta on otettu äänioikeusrekisteriin tiedot sellaisina kuin ne ovat olleet väestörekisterijärjestelmässä perjantaina 17.2.2017 klo 24.00. Väestörekisterikeskus lähettää ilmoituskortin, joka lähetetään viimeistään torstaina 16.3.2017 niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Äänioikeusrekisterin tiedot ovat henkilötunnuksia lukuun ottamatta nähtävillä ja maksutta saatavissa Lounais-Suomen maistraatin Porin yksiköstä, puh. 029 553 9410, fax 029 553 7315, sähköposti: info.pori@maistraatti.fi, os. Pohjoisranta 11 E (Puuvilla), 28100 Pori, virka-aikana.

Ilmoituskortti pyydetään säilyttämään ja esittämään vaaliviranomaisille äänestettäessä.

Äänestysalueet ja -paikat

Äänestysalueitten vaalipäivän äänestyspaikat ovat:

Äänestysalue                                             Äänestyspaikka

001 Eteläinen äänestysalue                        Liikunta- ja uimahalli
                                                               Yhdyskatu 2, 29200 Harjavalta

002 Pohjoinen äänestysalue                        Vinnare-Vinnarin toiminta- ja kuntoutumiskeskus
                                                                (entinen Vinnarin koulu)
                                                                Annalankatu 8, 29200 Harjavalta

Ennakkoäänestys

Jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakolta kuntavaaleissa 29.3.-4.4.2017. Ennakkoäänestys toimitetaan Harjavallan liikunta- ja uimahallissa, osoite: Yhdyskatu 2, 29200 Harjavalta, keskiviikkona, torstaina ja perjantaina klo 9.00-19.00, lauantaina ja sunnuntaina klo 10.00-17.00 sekä maanantaina ja tiistaina klo 9.00-20.00. Sairaaloissa ja muissa laitoksissa toimitettavasta ennakkoäänestyksestä ja siitä tiedottamisesta huolehtii erikseen valittu vaalitoimikunta.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakkoon kotonaan. Muut äänioikeutetut eivät saa äänestää kotiäänestyksessä.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen, joka ei täytä kotiäänestykselle säädettyjä edellytyksiä, ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Henkilön, joka em. syistä johtuen haluaa äänestää ennakolta kotona, on joko itse tai valitsemansa henkilön välityksellä ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen klo 16.00 sen kunnan keskusvaalilautakunnalle (puh, (02) 5359 011), jonka äänioikeusrekisteriin hänet on merkitty. Ilmoituksessa käytettäviä lomakkeita saa keskusvaalilautakunnalta Harjavallan kaupungintalolta.

Harjavallassa 13.2.2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

 

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone